เทศบาลเมืองสองพี่น้อง [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หรือต้องการร้องทุกข์-ร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.songpeenongcity.go.th และ facebook เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตลอด 24 ชั่วโมง  
บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
    ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี ๒๕๖๓
    แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    เบอร์โทรศัพท์
 
สภาเทศบาล
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ว่าด้วย การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสถาเมศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจไปี ๒๕๕
 
มาตรฐานราคากลาง
    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๒-๐๐๐๗ สายเลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ชุมชประชาร่วมใจ
    มาตรฐานราคากลางประมูลก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(สวนสุขภาพลาดเข็มทอง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ๒๐ จุด
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาบน้ำเลียบถนนราษฎร์อุทิศ จากซอย ๕ ถึงสะพานบางใหญ่ (ชุมชนบางใหญ่)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาคลุมบริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาจากสะพานคลองมะดัน-ร้านเจ้คิด และจากข้างสะพานข้างมณฑปวัดอัมพวัน-สะพานรางโตนด
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณซอยสะแกล้อม (ชุมชนคลองมะดัน
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสำราญ ๑
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนบ่อขยะ (ดอนน้อย)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อ รับ-ส่งนักเรียนอนุบาลศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง-บ่อขยะ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ (หนองอ้ายเนื้อ) ชุมชนบางใหญ่
    มาตรฐานราคากลางประมูลซื้อรถยรต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมาเลขทะเบียน ๘๓-๕๓๓๒ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อรับนักเรียนอนุบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล ๕
    มาตรฐานราคากลางติดตั้งโฟมเคมีรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ๘๓-๒๐๔๐ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนโพธิ์อ้น-คลองมะดัน ซอย๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชลำรางบางน้อย
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนหน้าอำเภอ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
    ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศรีสำราญ ฝั่งการไฟฟ้า จากชุมชนศรีสำราญถึงชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ชุมชนสองพี่น้อง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๓๖
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือกด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างสวนสุขภาพและลานออกกำลังกายหนองวิช
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างยกระดับถนน คสล.เข้าหมู่บ้านบ่อดินทราย ช่วงที่ ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.ปากซอย 19 ชุมชนนานจาง
    มาตรฐานราคากลางโครงการทาสีรั้วรอบสำนักงานเทศบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๒
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบริเวณเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางรถตักหน้า-ขุดหลัง
 
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    คู่มือสำหรับประชาชน
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 
สถานที่ท่องเที่ยว
    ท่องเที่ยวสองพี่น้อง
    แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (๒๕๕๙-๒๕๖๒)
    ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
คำสั่ง/ประกาศ
    คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่นายกเทศมนตรี
    คำสั่งกองวิชาการและแผนงาน เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
    ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก นำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนนวม
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    การเปิดโอกาสให้เกิกการมีส่วนร่วม
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
หมวดทดสอบ
    เมนูย่อย 1
 
เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    อำนาจหน้าที่
    คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
    ประธานชุมชน
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ประวัติเทศบาล
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๓
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๒๕๖๓
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี๒๕๖๑
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน๒๕๖๒
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ๒๕๖๒
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่องมอบอำนาจนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องให้ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    คำสั่งมอบหมายงาน
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
    แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
    สถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    พระราชบัญญัติเทศบาล
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    พระราชบัญญัติในการอำนวยความสะดวกและพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
    การติดตามและประเนินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
    แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)
    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง อัตราค่าจำหน่ายน้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔
 
ส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองวิชาการและแผนงาน
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการประปา
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานทะเบียนราษฎร
    งานเทศกิจ
    โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
    โรงเรียนเทศบาล ๒ (อำนวยวิทย์)
    โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดอัมพวัน)
    โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์อ้น)
    โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดศรีสำราญ)
    โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนา (คณูปถัมภ์)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    สถานธนานุบาล
 
ผลงานการพัฒนา
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ประชาคม
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๔
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แผนยุทศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    แผนดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
บันทึกตำบลสองพี่น้อง
    ประวัติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
    ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
    ชื่อบ้านตำนานถิ่น
    วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถานที่สำคัญทางศาสนา
    ภาพเก่าเล่าอดีต
 
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
 


ผู้ใช้บริการ 1,192,852
วันนี้ 270
เดือนนี้ 755

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [15 ก.พ. 2564, 10:30 ]
  การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ [9 เม.ย. 2562, 13:24 ]
  ประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๒ [10 เม.ย. 2562, 16:01 ]
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี [11 เม.ย. 2562, 16:08 ]
  ประกาศสำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ [11 เม.ย. 2562, 16:10 ]
  ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ [11 เม.ย. 2562, 16:13 ]
  ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ [27 เม.ย. 2562, 15:32 ]
  24 มีนาคม 2562 นี้ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะคะ [5 เม.ย. 2562, 10:51 ]
  ตารางการปฏิบัติงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [26 ก.พ. 2562, 15:53 ]
  รณรงค์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [1 พ.ค. 2562, 09:55 ]
  ขอเชิญร่วมงาน การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ ๗ ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ ๒ [2 พ.ค. 2562, 10:55 ]
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [14 พ.ค. 2562, 15:28 ]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวง ผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [15 พ.ค. 2562, 13:46 ]
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [22 พ.ค. 2562, 14:50 ]
  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [31 พ.ค. 2562, 11:34 ]
  ระบบแอปพลิเคชั่น [27 พ.ค. 2562, 13:24 ]
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน ๒ สุพรรณบุรี [28 พ.ค. 2562, 08:45 ]
  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๒๕๖๒ [5 มิ.ย. 2562, 14:39 ]
  ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายและความตาย [17 มิ.ย. 2562, 10:40 ]
  การฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี ๒๕๖๒ [2 ก.ค. 2562, 15:17 ]
  งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง รณรงค์การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า [8 ก.ค. 2562, 10:06 ]
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [15 ก.ค. 2562, 13:52 ]
  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [22 ก.ค. 2562, 14:44 ]
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [31 ก.ค. 2562, 15:03 ]
  สวนนงนุชพัทยา ขอเชิญชวนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าชมสวน ฟรี ๑ เดือน [7 ส.ค. 2562, 13:28 ]
  โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [28 ส.ค. 2562, 16:06 ]
  สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครอาสาสมัครแรงงาน [6 ก.ย. 2562, 11:04 ]
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอสองพี่น้อง แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.๙๔) [9 ก.ย. 2562, 15:18 ]
  การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ประจำปี 2562 [10 ก.ย. 2562, 15:52 ]
  รับสมัครผู้พิการเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ปี 2562 [19 ก.ย. 2562, 11:28 ]
  โครงการ Thailand Local Government Summit 2019 [18 ต.ค. 2562, 14:36 ]
  เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [25 ต.ค. 2562, 09:45 ]
  การขึ้นทะเบียนชุมชน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืชของชุมชน [29 ต.ค. 2562, 15:54 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [12 พ.ย. 2562, 10:51 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลไปขอต่อหรือขอมีใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [18 พ.ย. 2562, 13:30 ]
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง แจ้งสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2562/2563 [21 พ.ย. 2562, 09:17 ]
  ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ว่าด้วยการใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายเพื่อประชาชน (Fitness) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ๒๕๖๒ [22 พ.ย. 2562, 09:04 ]
  รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวอาเซียนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [22 พ.ย. 2562, 13:28 ]
  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ [6 ธ.ค. 2562, 09:11 ]
  ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้ง [6 ม.ค. 2563, 10:00 ]
  จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๓ [12 ก.พ. 2563, 15:50 ]
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต อบจ.สุพรรณบุรี [20 ก.พ. 2563, 14:20 ]
  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) [20 ก.พ. 2563, 14:20 ]
  ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่ายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในราคาที่สูงเกินควร [24 ก.พ. 2563, 09:12 ]
  การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี [5 มี.ค. 2563, 10:25 ]
  การประกวดเรื่องสั้น หัวข้อ [5 มี.ค. 2563, 10:29 ]
  ประกาศเทศบาลเมองสองพี่น้อง เรื่อง ปิดสภานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เนื่องจากเหตุพิเศษ [12 มี.ค. 2563, 11:35 ]
  คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [19 มี.ค. 2563, 11:26 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี ๒๕๖๓ [19 มี.ค. 2563, 11:32 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ [17 เม.ย. 2563, 08:50 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล [17 เม.ย. 2563, 11:24 ]
  มาตรการช่วยเหลือ จากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน [20 เม.ย. 2563, 13:25 ]
  ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๓ เรื่อง การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย [5 มิ.ย. 2563, 16:09 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [4 ส.ค. 2563, 12:56 ]
  สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูร้อน [19 ส.ค. 2563, 10:09 ]
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลสารทจีน 2562 [10 ก.ย. 2563, 11:10 ]
  ประกาศสัสดีอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การลงบัญชีทหารกองเกิน [10 ก.ย. 2563, 16:22 ]
  วิธีการประหยัดพลังงานในที่ทำงาน [14 ก.ย. 2563, 16:15 ]
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสมุนไพรไทย [15 ก.ย. 2563, 11:48 ]
  การรณรงค์ให้ประชาชนดับเครื่องยนต์เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เพื่อเป็นการลดก๊าซเรือนกระจก [17 ก.ย. 2563, 09:03 ]
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำปลาร้า [17 ก.ย. 2563, 09:07 ]
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำปลาเกลือ [17 ก.ย. 2563, 09:10 ]
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอเสื่อกก [29 ก.ย. 2563, 11:07 ]
  เทศบาลเมืองสองพี่น้อง รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [29 ก.ย. 2563, 11:17 ]
  ลดรับ-ลดให้-ลดใช้ ถุงพลาสติก [29 ก.ย. 2563, 15:10 ]
  เทศบาลเมืองสองพี่น้องร่วมรณรงค์ลดการใช้โฟม [1 ต.ค. 2563, 09:17 ]
  นายกฯ มอบถุงผ้า เพื่อรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก [26 พ.ย. 2563, 11:25 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส ๓) และรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส ๔) ในเขตเทสบาลเมืองสองพี่น้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [23 ธ.ค. 2563, 16:04 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) [15 ก.พ. 2564, 10:30 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การยกเลิกกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [15 ก.พ. 2564, 10:30 ]
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเด็กเล็ก [26 ก.พ. 2562, 15:42 ]
  โรงเรียนเทศบาล ๖ (ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์) กำลังเปิดรับสมัครนัเรียนชั้นอนุบาล ๑ [26 ก.พ. 2562, 15:53 ]
  แจ้งนายจ้างและสถานประกอบการ ดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว [20 ก.พ. 2563, 14:20 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลไปขอต่อหรือขอมีใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๖๒ [26 ก.พ. 2562, 15:42 ]
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ [26 ก.พ. 2562, 15:42 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [26 ก.พ. 2562, 15:42 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [26 ก.พ. 2562, 15:42 ]
  สถานะการเงินการคลังเทศบาลเมืองสองพีน้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [26 ก.พ. 2562, 15:42 ]
  ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. [26 ก.พ. 2562, 15:42 ]
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี [26 ก.พ. 2562, 15:42 ]
  คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [26 ก.พ. 2562, 15:42 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [26 ก.พ. 2562, 15:53 ]
  เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง [1 ส.ค. 2562, 14:58 ]
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน [16 มี.ค. 2563, 09:13 ]
อ่านต่อ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail : info@songpeenongcity.go.th