เทศบาลเมืองสองพี่น้อง [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หรือต้องการร้องทุกข์-ร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.songpeenongcity.go.th และ facebook เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตลอด 24 ชั่วโมง  
บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
    ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี ๒๕๖๓
    แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    เบอร์โทรศัพท์
 
สภาเทศบาล
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ว่าด้วย การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสถาเมศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจไปี ๒๕๕
 
มาตรฐานราคากลาง
    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๒-๐๐๐๗ สายเลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ชุมชประชาร่วมใจ
    มาตรฐานราคากลางประมูลก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(สวนสุขภาพลาดเข็มทอง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ๒๐ จุด
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาบน้ำเลียบถนนราษฎร์อุทิศ จากซอย ๕ ถึงสะพานบางใหญ่ (ชุมชนบางใหญ่)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาคลุมบริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาจากสะพานคลองมะดัน-ร้านเจ้คิด และจากข้างสะพานข้างมณฑปวัดอัมพวัน-สะพานรางโตนด
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณซอยสะแกล้อม (ชุมชนคลองมะดัน
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสำราญ ๑
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนบ่อขยะ (ดอนน้อย)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อ รับ-ส่งนักเรียนอนุบาลศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง-บ่อขยะ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ (หนองอ้ายเนื้อ) ชุมชนบางใหญ่
    มาตรฐานราคากลางประมูลซื้อรถยรต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมาเลขทะเบียน ๘๓-๕๓๓๒ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อรับนักเรียนอนุบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล ๕
    มาตรฐานราคากลางติดตั้งโฟมเคมีรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ๘๓-๒๐๔๐ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนโพธิ์อ้น-คลองมะดัน ซอย๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชลำรางบางน้อย
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนหน้าอำเภอ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
    ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศรีสำราญ ฝั่งการไฟฟ้า จากชุมชนศรีสำราญถึงชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ชุมชนสองพี่น้อง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๓๖
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือกด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างสวนสุขภาพและลานออกกำลังกายหนองวิช
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างยกระดับถนน คสล.เข้าหมู่บ้านบ่อดินทราย ช่วงที่ ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.ปากซอย 19 ชุมชนนานจาง
    มาตรฐานราคากลางโครงการทาสีรั้วรอบสำนักงานเทศบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๒
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบริเวณเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางรถตักหน้า-ขุดหลัง
 
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    คู่มือสำหรับประชาชน
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 
สถานที่ท่องเที่ยว
    ท่องเที่ยวสองพี่น้อง
    แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (๒๕๕๙-๒๕๖๒)
    ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
คำสั่ง/ประกาศ
    คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่นายกเทศมนตรี
    คำสั่งกองวิชาการและแผนงาน เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
    ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก นำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนนวม
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    การเปิดโอกาสให้เกิกการมีส่วนร่วม
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
หมวดทดสอบ
    เมนูย่อย 1
 
เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    อำนาจหน้าที่
    คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
    ประธานชุมชน
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ประวัติเทศบาล
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๓
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๒๕๖๓
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี๒๕๖๑
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน๒๕๖๒
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ๒๕๖๒
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่องมอบอำนาจนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องให้ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    คำสั่งมอบหมายงาน
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
    แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
    สถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    พระราชบัญญัติเทศบาล
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    พระราชบัญญัติในการอำนวยความสะดวกและพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
    การติดตามและประเนินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
    แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)
    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง อัตราค่าจำหน่ายน้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔
 
ส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองวิชาการและแผนงาน
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการประปา
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานทะเบียนราษฎร
    งานเทศกิจ
    โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
    โรงเรียนเทศบาล ๒ (อำนวยวิทย์)
    โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดอัมพวัน)
    โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์อ้น)
    โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดศรีสำราญ)
    โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนา (คณูปถัมภ์)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    สถานธนานุบาล
 
ผลงานการพัฒนา
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ประชาคม
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๔
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แผนยุทศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    แผนดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
บันทึกตำบลสองพี่น้อง
    ประวัติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
    ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
    ชื่อบ้านตำนานถิ่น
    วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถานที่สำคัญทางศาสนา
    ภาพเก่าเล่าอดีต
 
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
 


ผู้ใช้บริการ 1,194,748
วันนี้ 285
เดือนนี้ 2,651

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  

 

วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมที่สำคัญ

อันเป็นเอกลักษณ์ของตำบลสองพี่น้อง

 

                        วัฒนธรรมประเพณี  รวมทั้งพิธีกรรมและความเชื่อของชาวตำบลสองพี่น้อง  ส่วนใหญ่จะมาจากความเชื่อตามธรรมเนียมของชาวจีน  ซึ่งในบางครั้งชาวไทยก็ยังรับเอาวัฒนธรรมและความเชื่อเหล่านี้ไปใช้ด้วยเช่นกัน 


                         เทศกาลตรุษจีน

                         เทศกาลตรุษจีนของชาวตำบลสองพี่น้องจะเริ่มตั้งแต่  วันแรม 14 ค่ำ เดือน 2เป็นต้นไป วันแรกของเทศกาลตรุษจีนนี้เราเรียกว่า วันจ่าย  ชาวสองพี่น้องเชื้อสายจีนรวมทั้งคนไทยด้วยจะออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของและอาหารที่จำเป็นในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ   ในวันจ่ายนี้ตลาดบางลี่จะคึกคักมากมี ผู้คนมากมายเป็นวันที่มีเงินสะพัดมากที่สุดในรอบปีก็ว่าได้               วันที่สองของเทศกาลตรุษจีน คือ วันแรม 15 ค่ำ เดือน 2 หรือวันไหว้ ชาวจีนถือว่าวันนี้เป็นวันสิ้นปี ทุกบ้านจะต้องตื่นขึ้นมาเตรียมของเซ่นไหว้และทำอาหารแต่เช้ามืดโดยในช่วงเช้าจะมีการเซ่นไหว้เทวดาประจำบ้านผู้ปกปักษ์ดูแล   หรือ เหล่าเอี๊ย  และตี่จู่เอี๊ย  ซึ่งของเซ่นไหว้ประกอบไปด้วย

   -    เนื้อสัตว์สามชนิด หรือซาแซ บางครั้งอาจมีมากถึงห้าชนิด เรียกว่า โหงวแซ โดยมากมักจะเป็น      

        เป็ด,ไก่  และเนื้อหมู

   -     ผลไม้สามชนิด (หรืออาจจะเป็นห้าชนิดก็ได้)โดยจะต้องมีส้มเป็นหลัก

   -      สุรา

   -      น้ำชา

   -      ขนมเข่ง

                      -        ขนมเทียน

 

ในบางบ้านอาจมีการไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และไหว้พระพุทธรูปด้วย ซึ่งเป็นการนำเอาความเชื่อแบบไทยผสม

เข้าไป และเมื่อเซ่นไหว้เทวดาประจำบ้าน หรือเหล่าเอี๊ย และ ตี่จู่เอี๊ยแล้ว  ในช่วงสายก็จะเริ่มเตรียมอาหารเพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  ซึ่งของเซ่นไหว้ประกอบไปด้วย 

    -         เนื้อสัตว์สามชนิด หรือซาแซ บางครั้งอาจมีมากถึงห้าชนิด เรียกว่า โหงวแซ โดยมากมักจะเป็นเป็ด,ไก่

            และเนื้อหมู

    -         ผลไม้สามชนิด (หรืออาจจะเป็นห้าชนิดก็ได้) โดยจะต้องมีส้มเป็นหลัก

    -         สุรา

    -        น้ำชา

    -       ข้าวสวย

    -        กับข้าว

    -         ผัดหมี่ซั่ว ซึ่งมีความหมายถึงอายุที่ยืนยาว ดังนั้นในการผัดจึงห้ามตัดเส้นหมี่ซั่วอย่างเด็ดขาด

    -         ขนมเข่ง

    -          ขนมเทียน

    -          ขนมถ้วยฟู หรือขนมสาลี่ ซึ่งมีความหมายถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟู

    -          ขนมหวานอื่น ๆ

    -          กระดาษเงินกระดาษทอง

    -          ของไหว้อื่น ๆ

 
                       ในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษนี้  ชาวสองพี่น้องจะนำรูปถ่ายของบรรพบุรุษมาตั้งไว้บริเวณโถงกลางของบ้าน  แล้วลูกหลานทุกคนจะจุดธูปเทียนเพื่อเชิญบรรพบุรุษมารับประทานอาหารที่เตรียมไว้ให้  ทิ้งไว้จนกระทั่งธูปหมดดอก  จึงจะลาของไหว้ต่าง ๆ ได้ จากนั้นก็จะนำกระดาษเงินกระดาษทองไปเผา ซึ่งชาวสองพี่น้องเชื่อว่าเป็นการส่งเงินและทองไปให้บรรพบุรุษได้ใช้สอยในอีกโลกหนึ่ง  หลังจากเซ่นไหว้บรรพบุรุษเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของการแจกเงินใส่ในซองสีแดง ที่เรียกว่า อั่งเปา หรือ แต๊ะเอียให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ นำเงินไปใช้เที่ยวในวันขึ้นปีใหม่

                       สำหรับในบางบ้านยังมีการเซ่นไหว้ผีไม่มีญาติ หรือวิญญาณเร่ร่อนในช่วงบ่ายอีกด้วย ซึ่งชาวสองพี่น้องเรียกผีไม่มีญาติ หรือวิญญาณเร่ร่อนเหล่านี้ว่า ห่อเฮียตี๋ ซึ่งจะต้องจัดเตรียมอาหารไว้มาก ๆ เพื่อเลี้ยงวิญญาณที่ไม่มีลูกหลานหรือญาติพี่น้องเซ่นไหว้ในวันตรุษจีน 

                       หลังจากเสร็จพิธีเซ่นไหว้ต่าง ๆ แล้ว ชาวสองพี่น้องก็จะเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนให้เรียบร้อยภายในวันสิ้นปีนี้ ชาวสองพี่น้องยังเชื่ออีกว่าวันนี้ทุกบ้านจะต้องหุงข้าวไว้ให้เต็มหม้อและจะทิ้งข้าวคาหม้อไว้ข้ามคืนไปถึงวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นเคล็ดว่าจะได้มีกินมีใช้ไปตลอดทั้งปี

                       ในปัจจุบันคนไทยในสองพี่น้องก็ยังรับเอาประเพณีเซ่นไว้บรรพบุรุษในวันไหว้ไปใช้ด้วยเช่นกัน  และยังมีการต่อยอดความคิดด้วยการเซ่นไหว้แม่ย่านางรถยนต์ในวันนี้อีกด้วย

                       วันที่สามของเทศกาลตรุษจีน คือวันขึ้น1 ค่ำ เดือน 3 เรียกว่าวันเที่ยว ชาวจีนเรียกวันนี้ว่าวันชิวอิก  ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ในวันนี้ทุกคนจะตื่นแต่เช้า หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายกันด้วยคำพูดที่ไพเราะ และพูดแต่เรื่องดี ๆ กล่าวอวยพร ซินเจียอยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้  ให้แก่กัน ไม่มีการพูดคำหยาบหรือสิ่งไม่เป็นมงคล  ทุกคนจะแต่งกายด้วยสีที่เป็นมงคล คือ สีแดง หรือสีชมพู มีการจุดประทัดเฉลิมฉลองกันแต่เช้า ทุกคนจะหยุดทำงานทุกอย่างเพื่อฉลองวันขึ้นปีใหม่ และชาวสองพี่น้องยังเชื่อว่าหากวันนี้ทำงานก็จะต้องทำงานไปตลอดทั้งปี ในวันนี้ทุกบ้านจะไม่มีการกวาดบ้าน เพราะเชื่อว่าจะเป็นการกวาดเอาสิ่งที่เป็นมงคลออกไป  เด็ก ๆ ก็จะได้ใช้เงินอั่งเปา หรือแต๊ะเอียไปเที่ยวหรือซื้อข้าวของที่อยากได้

                       ในวันนี้ชาวสองพี่น้องจะออกมาร่วมกันเฉลิมฉลองโดยทางโรงเจฮกเฮงตั๊วได้จัดขบวนแห่สิงโต การแสดงของคณะหล่อโก้ว (วงดนตรีที่ใช้สำหรับการแสดงเชิดสิงโต) รวมทั้งขบวนแห่ของเด็ก ๆ ลูกหลานชาวสองพี่น้องที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงามอัญเชิญของเซ่นไหว้ไปถวายแด่องค์ฮุกโจ้วที่โรงเจอีกด้วย  และในเทศกาลตรุษจีนนี้ทางคณะกรรมการโรงเจฮกเฮงตั๊วก็จะจัดให้มีงิ้วเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตลาดบางลี่ 4 คืน ที่บริเวณหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลาดบางลี่และหลังจากผ่านวันขึ้นปีใหม่ หรือวันชิวอิกไปแล้ว  ชาวสองพี่น้องถือว่ายังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนอยู่อีก  1  สัปดาห์    โดยจะเรียกเรียงตามลำดับ คือ วันชิวหยี  วันชิวซา วันชิวสี่ วันชิวโหงว และชิวลัก

 

   

 ขบวนแห่ของเด็กๆ ในเทศกาลตรุษจีน

 

                        งานประเพณีสงกรานต์

                        ประเพณีสงกรานต์ของชาวสองพี่น้องจะมีขึ้นในวันที่ 13 เมษายน เหมือนกับประเพณีสงกรานต์โดยทั่วไป โดยชาวสองพี่น้องจะไปทำบุญตักบาตรในตอนเช้า  จากนั้นในช่วงบ่ายก็จะมีพิธีสรงน้ำพระด้วยน้ำอบไทย  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  และเล่นสาดน้ำสงกรานต์เพื่อคลายร้อนด้วยกัน 

                         แต่จะมีพิธีสำคัญอีกพิธีหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสองพี่น้องนั่นคือ ในช่วงสายของวันสงกรานต์ ทางคณะกรรมการโรงเจฮกเฮงตั๊วจะทำพิธีอัญเชิญองค์ ฮุกโจ้ว พระพุทธรูปทองคำซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวสองพี่น้องออกมาให้ชาวสองพี่น้องได้ร่วมกันสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล  ซึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในหนึ่งปี

                         งานประเพณีสงกรานต์ที่ถือว่าเป็นงานประจำปีของตำบลสองพี่น้องก็คือ งานประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองสองพี่น้อง   ซึ่งจัดกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 เมษายนของทุกปี  และได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปีมานานกว่า 46 ปีแล้ว งานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลนี้เดิมเรียกว่า งานโรงไฟฟ้า เนื่องจากในสมัยก่อนจัดกันที่บริเวณหน้าโรงผลิตไฟฟ้าของเทศบาล โดยมีพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ รวมทั้งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งขบวนแห่สงกรานต์ที่สวยงามของหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง การเล่นน้ำสงกรานต์ และมหรสพทั้งภาพยนตร์ ดนตรี ลิเก รวมทั้งสวนสนุกและความบันเทิง เช่น รถไต่ถัง สาวน้อยตกน้ำ อาหารและสินค้าต่าง ๆ ให้เลือกซื้อเลือกชมมากมาย  ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับอำเภอเลยทีเดียว                      

 

   

                         ปัจจุบันเทศบาลเมืองสองพี่น้องก็ยังคงเอกลักษณ์ของการจัดงานประเพณีสงกรานต์ไว้ โดยยังคงจัดงานตั้งแต่วันที่ 11 – 13 เมษายนของทุกปี และคงรูปแบบของการจัดงานไว้เหมือนเดิม  แต่ได้มีการปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้ายุคสมัยและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปเช่นเดียวในอดีตที่ผ่านมา

 

       

 

        งิ้วเดือนสี่

                           งานงิ้วเดือนสี่ เป็นงานประเพณีของชาวตลาดบางลี่   เริ่มตั้งแต่วันขึ้น  15  ค่ำเดือน 4 ถึงวันแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ของจีน จำนวน 8 คืน ที่บริเวณตลาดหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการบูชาศาลเจ้าปึงเถ่ากง ชาวตลาดบางลี่จะจัดการแสดงงิ้ว 2  คณะ ๆ ละ 4 คืน  ประชาชนชาวตลาดบางลี่จะร่วมกันประมูลสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเป็นการทำบุญและหารายได้ให้กับโรงเจ

 

                            เทศกาลกินเจ

                            เทศกาลกินเจเป็นเทศกาลที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะร่วมกันทำบุญทำทานด้วยการงดการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ทุกชนิด รับประทานแต่พืชผักเพื่อเป็นการให้ชีวิตและงดเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตด้วยกัน โดยเทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ถึงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ของจีน  รวม 9 วัน แต่สำหรับชาวตลาดบางลี่ เทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแต่วันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 ของจีน คือเริ่มก่อนเทศกาล 1 วัน  โดยชาวตลาดบางลี่จะพร้อมใจกันรับประทานอาหารเจ สวมใส่เสื้อผ้าสีขาวและร่วมกันทำบุญที่โรงเจฮกเฮงตั๊วด้วยกัน โดยทางโรงเจจะมีอาหารเจเลี้ยงให้กับประชาชน 3 มื้อตลอดเทศกาลกินเจ (แต่เดิมมีการเลี้ยงอาหารเจมื้อดึกด้วย โดยทางโรงเจจัดทำเพื่อให้เด็ก ๆ ที่มาช่วยทางโรงเจเวียนธูปในตอนค่ำ แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกไป)

                            ในวันแรกของเทศกาลกินเจ (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9) ชาวตลาดบางลี่จะมาร่วมในพิธีเชิญเจ้า หรือที่เรียกกันว่า เฉียวฮุกโจ้ว เพื่อเป็นการเริ่มเทศกาลกินเจ

                            วันที่ 3 ของเทศกาลกินเจ หรือวันชิวซา จะมีพิธีสวดมนต์โดยโรงเจฮกเฮงตั๊วจะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโพธิ์แมน กรุงเทพมหานคร มาเป็นผู้นำสวด   ซึ่งจะสวด 5 ครั้งใน 1 วัน ได้แก่ ตอนเช้ามืด (ประมาณตีห้าครึ่ง) , ก่อนอาหารเช้า ,  ก่อนอาหารกลางวัน , เวลาสี่โมงเย็น และเวลาหนึ่งทุ่มทุกวันจนสิ้นสุดเทศกาลกินเจ ในวันขึ้น 3 ค่ำ และวันขึ้น 6 ค่ำ หรือวันที่ 3 และวันที่ 6 ของการกินเจก็จะมีพิธีเชิญเจ้าใหญ่ หรือ ตั่วเจคี้มาร่วมพิธีกินเจด้วย 

                             ในวันที่ 7 ของการกินเจ หรือวันชิวฉิก จะเป็นวันปล่อยสัตว์ (หรือตั่งเจคี้) ส่วนในวันที่ 8 (วันชิวโป้ย) ในช่วงบ่ายจะมีพิธีลอยกระทง เพื่อเป็นการบูชาเจ้าแม่กวนอิม ชาวตลาดบางลี่จะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว นำกระทงไปลอยกันที่บริเวณคลองสองพี่น้องหน้าโรงเจ ในวันนี้จะมีการชักธงสีเหลืองที่หน้าโรงเจ และจะไม่มีการเป่าป่งเซี้ยง(ป่งเซี้ยง คือแตรที่ใช้สำหรับเป่าไล่ดวงวิญญาณ) เพื่อให้ดวงวิญญาณต่าง ๆ สามารถมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้ และในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 (วันชิวเก้า) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจชาวบางลี่ถือว่าเป็นวันให้ทานที่ใหญ่ที่สุด โดยจะมีการแจกทานแก่ผู้ยากไร้ทั่วไป ชาวตลาดบางลี่จะจัดเครื่องเซ่นไหว้รวมทั้งเสื้อผ้าข้าวของต่าง ๆ มาที่โรงเจเพื่อทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ผู้ที่ล่วงลับ หรือสัมภเวสีมารับส่วนกุศล และจะมีการทำพิธีตั้งศาลเพื่ออัญเชิญเจ้าผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลดวงวิญญาณต่าง ๆ ไม่ให้มาแย่งเครื่องเซ่นไหว้ที่มีการเขียนชื่อผู้รับเอาไว้

                               ตลอดทั้ง 10 วันของเทศกาลกินเจชาวตลาดบางลี่จะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวแล้วมาร่วมกันประดิษฐ์กระทง หรือทำกระดาษเงินกระดาษทองให้กับโรงเจเพื่อนำไปจำหน่ายแก่ผู้ที่มากินเจที่จะซื้อไปถวายเจ้า หรืออุทิศให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว แต่เดิมในเทศกาลกินเจของชาวตลาดบางลี่จะมีงิ้วเพื่อถวายเจ้าด้วย แต่เนื่องจากงิ้วต้นทุนในการจ้างค่อนข้างสูง ประกอบกับมีผู้สนใจงิ้วน้อยลง ทางโรงเจจึงได้เปลี่ยนจากงิ้วมาเป็นภาพยนตร์เพื่อถวายเจ้าแทน

 

                          งานประเพณีลอยกระทงวัดอัมพวัน

                           งานประเพณีลอยกระทงวัดอัมพวันเป็นงานประจำปีที่จัดติดต่อกันมานานกว่า 50 ปี โดยจัดขึ้นที่วัดอัมพวัน ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 รวมระยะเวลา 3 วัน 3 คืน ซึ่งเป็นงานประเพณีที่เก่าแก่ของ

ท้องถิ่น และเป็นงานใหญ่ระดับอำเภออีกงานหนึ่ง

                           ในวันแรกของการจัดงานคือวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ตอนกลางวันจะมีพิธีสงฆ์ โดยประชาชนชาวสองพี่น้องจะมาร่วมพิธีที่บริเวณหน้าพระนอนวัดอัมพวัน นอกจากนี้ชาวคลองมะดันและใกล้เคียง โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ๆ จะมาร่วมกันประดิษฐ์กระทงให้กับวัดอัมพวัน เพื่อนำไปจำหน่ายในคืนวันลอยกระทงด้วย

                          ทุกคืนของการจัดงานจะมีกิจกรรมความบันเทิง  มหรสพสมโภช    และการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายในคืนวันลอยกระทงเมื่อใกล้เวลาเที่ยงคืน พระสงฆ์และประชาชนจะร่วมในขบวนแห่นำกระทงไปเวียนรอบพระปรางค์วัดอัมพวัน 3 รอบ  ทำพิธีรับศีล แล้วจึงนำกระทงไปลอยที่คลองมะดันบริเวณหน้าวัดในตอนเที่ยงคืนเพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทตามตำนานลอยกระทงแต่โบราณ

                          ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547  เป็นต้นมา  เทศบาลเมืองสองพี่น้องได้ร่วมกับวัดอัมพวันจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเก่าแก่ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในช่วงบ่ายของวันลอยกระทงจะมีขบวนแห่กระทงของหน่วยงานและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ในอำเภอสองพี่น้องมาร่วมในขบวนอย่างสนุกสนาน โดยขบวนแห่จะเคลื่อนออกจากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้องเข้าสู่ตลาดบางลี่ เพื่อให้ประชาชนได้ชมกระทงและร่วมในขบวนแห่ จากนั้นก็มุ่งหน้าไปยังวัดอัมพวัน 

 

      

 

                           ในตอนค่ำก็จะมีพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมืองสองพี่น้องที่สวยงามและยิ่งใหญ่ เล่าขานถึงตำนานการลอยกระทงให้คนรุ่นหลังได้ทราบ และร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่สืบไป     พร้อมทั้งมีกิจกรรมมากมาย   อาทิ   การประกวดนางนพมาศ การประกวดนางงามเกินร้อย การประกวดคู่รักตายาย การประกวดคุณยายนพมาศ รวมทั้งการแสดง และความบันเทิงมากมายบนเวที

 

 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail : info@songpeenongcity.go.th