เทศบาลเมืองสองพี่น้อง [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
วันที่ 24 มีนาคม 2562 แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะคะ ชาวสองพี่น้องรักประชาธิปไตย ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภากันนะคะ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร งานทะเบียนราษฎรจะเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน รับแจ้งเกิด-ตาย ย้ายที่อยู่ ในวันหยุดราชการ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    เบอร์โทรศัพท์
 
สภาเทศบาล
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจไปี ๒๕๕
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 
มาตรฐานราคากลาง
    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๒-๐๐๐๗ สายเลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ชุมชประชาร่วมใจ
    มาตรฐานราคากลางประมูลก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(สวนสุขภาพลาดเข็มทอง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ๒๐ จุด
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาบน้ำเลียบถนนราษฎร์อุทิศ จากซอย ๕ ถึงสะพานบางใหญ่ (ชุมชนบางใหญ่)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาคลุมบริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาจากสะพานคลองมะดัน-ร้านเจ้คิด และจากข้างสะพานข้างมณฑปวัดอัมพวัน-สะพานรางโตนด
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณซอยสะแกล้อม (ชุมชนคลองมะดัน
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสำราญ ๑
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนบ่อขยะ (ดอนน้อย)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อ รับ-ส่งนักเรียนอนุบาลศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง-บ่อขยะ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ (หนองอ้ายเนื้อ) ชุมชนบางใหญ่
    มาตรฐานราคากลางประมูลซื้อรถยรต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมาเลขทะเบียน ๘๓-๕๓๓๒ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อรับนักเรียนอนุบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล ๕
    มาตรฐานราคากลางติดตั้งโฟมเคมีรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ๘๓-๒๐๔๐ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนโพธิ์อ้น-คลองมะดัน ซอย๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชลำรางบางน้อย
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนหน้าอำเภอ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
    ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศรีสำราญ ฝั่งการไฟฟ้า จากชุมชนศรีสำราญถึงชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ชุมชนสองพี่น้อง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๓๖
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือกด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างสวนสุขภาพและลานออกกำลังกายหนองวิช
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างยกระดับถนน คสล.เข้าหมู่บ้านบ่อดินทราย ช่วงที่ ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.ปากซอย 19 ชุมชนนานจาง
    มาตรฐานราคากลางโครงการทาสีรั้วรอบสำนักงานเทศบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๒
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบริเวณเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางรถตักหน้า-ขุดหลัง
 
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 
สถานที่ท่องเที่ยว
    ท่องเที่ยวสองพี่น้อง
 
คำสั่ง/ประกาศ
    คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่นายกเทศมนตรี
    คำสั่งกองวิชาการและแผนงาน เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
    ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก นำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
    ประธานชุมชน
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ประวัติเทศบาล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    คำสั่งมอบหมายงาน
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
    แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
    สถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    พระราชบัญญัติเทศบาล
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    พระราชบัญญัติในการอำนวยความสะดวกและพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
    การติดตามและประเนินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
    แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง อัตราค่าจำหน่ายน้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔
 
ส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองวิชาการและแผนงาน
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการประปา
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานทะเบียนราษฎร
    งานเทศกิจ
    โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
    โรงเรียนเทศบาล ๒ (อำนวยวิทย์)
    โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดอัมพวัน)
    โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์อ้น)
    โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดศรีสำราญ)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    สถานธนานุบาล
 
ผลงานการพัฒนา
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
บันทึกตำบลสองพี่น้อง
    ประวัติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
    ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
    ชื่อบ้านตำนานถิ่น
    วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถานที่สำคัญทางศาสนา
    ภาพเก่าเล่าอดีต
 
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
 


ผู้ใช้บริการ 540,973
วันนี้ 126
เดือนนี้ 9,754

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  ชื่อบ้านตำนานถิ่น  

ชืิ่่อบ้านตำนานถิ่น

 

ที่มาของชื่อ สองพี่น้อง มีอยู่ถึง  เรื่อง   คือ   

เรื่องแรก เล่าว่าที่บริเวณคลองสองพี่น้องแห่งนี้ มีช้างป่าโขลงหนึ่งซึ่งมี 

ช้างใหญ่สองตัวซึ่งเป็นพี่น้องกันเป็นนายโขลงพาเหล่าช้างมากินน้ำในคลองเป็น

ประจำ จนทางเดินที่ช้างโขลงนี้เดินไปกินน้ำจมลึกเป็นลำคลองยาวตลอดจนถึง

แม่น้ำท่าจีน บริเวณแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า สองพี่น้อง

             เรื่องที่สอง  เล่าว่ามีชายหนุ่มสองคนพี่น้องตกลงกันว่าจะแข่งกันสร้างวัด 

ณ บริเวณนี้ คือวัดท่าจัด และวัดโคกเหล็ก (ปัจจุบันเหลือเพียงซากวัดร้างเท่านั้น) ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกัน  จึงเรียกชื่อคลองซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดทั้งสองนี้ว่า สองพี่น้อง 

เรื่องที่สาม    มีชายหนุ่มกำพร้าสองคนเป็นพี่น้องซึ่งรักใคร่กันมาก    เมื่อ

จะมีครอบครัวก็คิดว่าจะแต่งงานพร้อมกัน จึงได้ไปสู่ขอหญิงสาวสองคนที่เป็นพี่น้อง

กันที่อำเภอบางปลาม้า     เมื่อถึงวันแต่งงานก็ได้ยกขบวนขันหมากไปทางเรือเดิน

ทางมาตามลำน้ำท่าจีน    แต่เมื่อผ่านมายังบริเวณคลองสองพี่น้องในปัจจุบันก็ได้

เกิดอุบัติเหตุเรือล่ม ชายหนุ่มทั้งสองพี่น้องถูกจระเข้ในคลองจับกินเป็นอาหาร 

บริเวณนี้จึงได้ชื่อว่า สองพี่น้อง  ส่วนเจ้าสาวชาวบางปลาม้าทั้งสองก็กลายเป็น

หม้ายขันหมาก  ที่อำเภอบางปลาม้าจึงมีชื่อ บ้านบางแม่หม้าย ปรากฏอยู่จนทุกวัน

นี้

             นอกจากนี่  ชื่อหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลสองพี่น้องก็มีที่มาของชื่อด้วยเช่นกัน

              บ้านอำเภอเก่า 

             บ้านอำเภอเก่าเดิมชื่อตลาดสาน  ในอดีตบริเวณหมู่บ้านอำเภอเก่าเดิมเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ตลาดสานจึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการที่อำเภอ จนเมื่อได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องไปอยู่บริเวณบ้านโพธิ์อ้น ริมถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียงตลาดสานซบเซาไป และได้เปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านอำเภอเก่าตามสถานที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอนั่นเอง

               บ้านนายจาง

               ชื่อบ้านนายจางมีที่มาจากชื่อของนายจาง สำเนียงล้ำ ผู้ซึ่งเป็นแกนนำชักชวนชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน และด้วยคุณงามความดีของนายจาง  สำเนียงล้ำ  เมื่อชาวบ้านได้รวมตัวกันตั้งชุมชน จึงได้ใช้ชื่อว่า ชุมชนนายจาง เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านนั่นเอง

 

               บ้านสองพี่น้อง

              ในสมัยโบราณบริเวณบ้านสองพี่น้องเป็นพื้นที่ราบมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เป็นป่ารกชัฏมากมาย  ได้มีพระภิกษุนาม ขรัวตาคง หรือ สมเด็จพระพิรอด ซึ่งเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้สร้างวัดขึ้นที่บริเวณริมคลองสองพี่น้อง ท่านได้สังเกตเห็นว่ามีช้างป่าสองตัวลงมาดื่มน้ำที่คลองแห่งนี้เป็นประจำ   ท่านจึงตั้งชื่อวัดนี้ว่า  วัดสองพี่น้อง  และชุมชนที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดก็ได้ใช้ชื่อบ้านสองพี่น้องตามชื่อวัดสืบมา

                บ้านไผ่หมู่

               ชุมชนไผ่หมู่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทยเวียดนาม หรือชาวญวน ที่นับถือศาสนาคริสต์นิการโรมันคาทอลิคอยู่รวมกัน  โดยตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณริมคลองสองพี่น้อง  ในสมัยก่อนชาวบ้านจะปลูกต้นไผ่ไว้สำหรับเป็นรั้วกั้นอาณาเขตบ้าน ใช้เป็นอาหาร และใช้ประโยชน์อื่น ๆ บริเวณนี้จึงมีต้นไผ่มากมาย และเรียกกันจนติดปากว่าบ้านไผ่หมู่จนถึงทุกวันนี้

                 บ้านบางลี่ 

                ชื่อ  บางลี่  ยังไม่มีใครสามารถยืนยันถึงที่มาและความหมายได้อย่างแน่นอน  บ้างก็ว่ามาจาก  บางอีลี่  หรือ บางนางลี่  แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีชื่อเหล่านี้จริง

                 แต่ก็มีคำบอกเล่าจากท่านผู้อาวุโสในตลาดบางลี่ว่าชื่อ บางลี่  มาจากชาวจีนแต้จิ๋วที่เข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานในตลาดบางลี่เมื่อร้อยกว่าปีก่อนและสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีฐานะมั่นคง  จึงได้เรียกชุมชนแห่งนี้ว่า หมังหลี่ ซึ่งมีความหมายว่าไปแสวงโชคในที่ที่ไกลจากบ้านเกิดแล้วเจอผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้  เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความสำเร็จของตนที่ได้ดั้นด้นหนีความอดอยากจากบ้านเกิด แล้วสามารถสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นได้นั่นเอง  และคนรุ่นต่อ ๆ มาก็ได้เรียกเพี้ยนกันไปจนกลายเป็นบางลี่ในปัจจุบัน

 

                    บ้านโพธิ์อ้น

                    ในอดีตบริเวณบ้านโพธิ์อ้นมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่บริเวณสามแยก  และพื้นที่บริเวณใต้ต้นโพธิ์นั้นก็เป็นที่อยู่อาศัยของตัวอ้นเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงนำชื่อของต้นไม้และชื่อสัตว์มารวมกันเรียกว่าหมู่บ้านโพธิ์อ้นจนถึงทุกวันนี้

 

                     บ้านศรีสำราญ

                     ชื่อหมู่บ้านศรีสำราญมาจากชื่อวัดศรีสำราญ  วัดประจำชุมชนซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมวัดศรีสำราญตั้งอยู่ที่บ้านศรีสำราญ  หมู่ที่ แต่เมื่อหมื่นบำรุงโยธีได้ย้ายวัดจากที่เดิมมาอยู่ทางทิศเหนือและยังคงใช้ชื่อวัดศรีสำราญเหมือนเดิม ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับวัดจึงเรียกหมู่บ้านของตนเองว่าหมู่บ้านศรีสำราญด้วย

 

                      บ้านรางโตนด

                      ชาวบ้านหมู่บ้านรางโตนดตั้งบ้านเรือนอยู่ริมสองฝั่งคลองรางโตนด

มาตั้งแต่สมัยโบราณ  จึงตั้งชื่อหมู่บ้านของตนเองตามชื่อคลองว่า หมู่บ้านรางโตนด

 

                      บ้านคลองมะดัน

                      หมู่บ้านคลองมะดันตั้งอยู่บนพื้นที่ดอน มีลำคลองเล็ก ๆ ไหลผ่าน  และในสมัยโบราณบริเวณนี้มีต้นมะดันขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านคลองมะดัน

 

                       บ้านสนิมแดง

                       เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับวัดอัมพวัน (วัดคลองมะดันต่อมาได้มีการขุดพบกรุพระเก่าที่บริเวณนี้ โดยพระที่พบนั้นมีสนิมสีแดงเกาะอยู่ทั่วทั้งองค์   ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านสนิมแดง  ซึ่งในปัจจุบันบ้านสนิมแดงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชุมชนร่วมพัฒนา  แต่คนทั่วไปก็ยังเรียกกันติดปากว่าบ้านสนิมแดง

 

                       บ้านบางลี่เล็ก

                       หมู่บ้านบางลี่เล็กเป็นชุมชนชาวบางลี่เดิมที่ได้แยกตัวอกไปสร้างบ้านเรือนบริเวณฝั่งตรงข้ามวัดดงตาล ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากตลาดบางลี่มากนัก  จนเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของบางลี่จึงเรียกชุมชนของตนเองว่าบ้านบางลี่เล็ก

 

                        บ้านสะพานโค้ง

                        ในสมัยโบราณสะพานข้ามคลองสองพี่น้องอยู่บริเวณโค้งน้ำคลองสองพี่น้อง บริเวณที่ตั้งอนุสรณ์สถานบ้านเกิดหลวงพ่อสด วัดธรรมกายในปัจจุบันหรือหมู่บ้านสะพานโค้งในปัจจุบัน ในสมัยก่อนนั้นสะพานข้ามคลองจะต้องสร้างให้สูงและโค้งมากเพื่อให้เรือขนาดใหญ่ลอดผ่านใต้สะพานไปได้ ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านบริเวณนี้ว่าบ้านสะพานโค้ง แม้ว่าในปัจจุบันบริเวณนี้ไม่มีสะพานข้ามคลองแล้วแต่ก็ยังเรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน

 

                              บ้านบ่อดินทราย

                        บ้านบ่อดินทรายตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้องบริเวณใกล้กับหมู่บ้านบางใหญ่ แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นดินปนทราย ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านบ่อดินทรายจนมาถึงปัจจุบัน

 


Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/song/domains/songpeenongcity.go.th/public_html/index.php on line 422

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/song/domains/songpeenongcity.go.th/public_html/index.php on line 422
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail : info@songpeenongcity.go.th