เทศบาลเมืองสองพี่น้อง [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
วันที่ 24 มีนาคม 2562 แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะคะ ชาวสองพี่น้องรักประชาธิปไตย ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภากันนะคะ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร งานทะเบียนราษฎรจะเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน รับแจ้งเกิด-ตาย ย้ายที่อยู่ ในวันหยุดราชการ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    เบอร์โทรศัพท์
 
สภาเทศบาล
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจไปี ๒๕๕
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 
มาตรฐานราคากลาง
    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๒-๐๐๐๗ สายเลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ชุมชประชาร่วมใจ
    มาตรฐานราคากลางประมูลก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(สวนสุขภาพลาดเข็มทอง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ๒๐ จุด
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาบน้ำเลียบถนนราษฎร์อุทิศ จากซอย ๕ ถึงสะพานบางใหญ่ (ชุมชนบางใหญ่)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาคลุมบริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาจากสะพานคลองมะดัน-ร้านเจ้คิด และจากข้างสะพานข้างมณฑปวัดอัมพวัน-สะพานรางโตนด
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณซอยสะแกล้อม (ชุมชนคลองมะดัน
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสำราญ ๑
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนบ่อขยะ (ดอนน้อย)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อ รับ-ส่งนักเรียนอนุบาลศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง-บ่อขยะ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ (หนองอ้ายเนื้อ) ชุมชนบางใหญ่
    มาตรฐานราคากลางประมูลซื้อรถยรต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมาเลขทะเบียน ๘๓-๕๓๓๒ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อรับนักเรียนอนุบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล ๕
    มาตรฐานราคากลางติดตั้งโฟมเคมีรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ๘๓-๒๐๔๐ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนโพธิ์อ้น-คลองมะดัน ซอย๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชลำรางบางน้อย
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนหน้าอำเภอ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
    ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศรีสำราญ ฝั่งการไฟฟ้า จากชุมชนศรีสำราญถึงชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ชุมชนสองพี่น้อง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๓๖
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือกด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างสวนสุขภาพและลานออกกำลังกายหนองวิช
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างยกระดับถนน คสล.เข้าหมู่บ้านบ่อดินทราย ช่วงที่ ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.ปากซอย 19 ชุมชนนานจาง
    มาตรฐานราคากลางโครงการทาสีรั้วรอบสำนักงานเทศบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๒
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบริเวณเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางรถตักหน้า-ขุดหลัง
 
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 
สถานที่ท่องเที่ยว
    ท่องเที่ยวสองพี่น้อง
 
คำสั่ง/ประกาศ
    คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่นายกเทศมนตรี
    คำสั่งกองวิชาการและแผนงาน เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
    ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก นำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
    ประธานชุมชน
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ประวัติเทศบาล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    คำสั่งมอบหมายงาน
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
    แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
    สถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    พระราชบัญญัติเทศบาล
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    พระราชบัญญัติในการอำนวยความสะดวกและพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
    การติดตามและประเนินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
    แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง อัตราค่าจำหน่ายน้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔
 
ส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองวิชาการและแผนงาน
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการประปา
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานทะเบียนราษฎร
    งานเทศกิจ
    โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
    โรงเรียนเทศบาล ๒ (อำนวยวิทย์)
    โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดอัมพวัน)
    โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์อ้น)
    โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดศรีสำราญ)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    สถานธนานุบาล
 
ผลงานการพัฒนา
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
บันทึกตำบลสองพี่น้อง
    ประวัติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
    ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
    ชื่อบ้านตำนานถิ่น
    วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถานที่สำคัญทางศาสนา
    ภาพเก่าเล่าอดีต
 
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
 


ผู้ใช้บริการ 540,972
วันนี้ 125
เดือนนี้ 9,753

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  สภาพทั่วไป การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  


ประวัติตำบลสองพี่น้อง


           ตำบลสองพี่น้องประกอบด้วยพื้นที่ของบ้านอำเภอเก่า บ้านสองพี่น้อง  บ้านบางใหญ่  บ้านไผ่หมู่  บ้านโพธิ์อ้น  บ้านศรีสำราญ  บ้านคลองมะดัน  และบ้านบางลี่  โดยมีศูนย์กลางการค้าขายของตำบล  คือ  ตลาดบางลี่  ประชาชนของตำบลสองพี่น้องมีส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่  แล้วผสมกลมกลืนกับชาวไทยพื้นถิ่นด้วยการแต่งงาน และคนไทยพื้นถิ่นดั้งเดิมที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายบ้างเล็กน้อย


           พื้นที่บริเวณตำบลสองพี่น้องสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชุมชนของชาวไทยมาตั้งแต่ยุคต้นของกรุงรัตนโกสินทร์  ด้วยพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมคลองจึงเป็นจุดพบกันของสินค้าจากกรุงเทพฯ และของป่าจากหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ชาวบ้านบรรทุกใส่เกวียนมาขายที่บริเวณนี้  และต่อมาเมื่อชาวจีนแต้จิ๋วได้อพยพมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาตั้งรกรากที่บริเวณริมคลองสองพี่น้อง (ซึ่งน่าจะก่อนการก่อตั้งอำเภอสองพี่น้อง เมื่อปีพุทธศักราช 2439)  ด้วยพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ และมีชัยภูมิที่ดีเลิศในการทำมาหากินตามตำราจีนทำให้เกิดเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางการค้าของอำเภอสองพี่น้องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

           เมื่อแรกก่อตั้งอำเภอสองพี่น้องในปีพุทธศักราช 2439 นั้น  ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องได้ใช้บ้านพักของหลวงเทพบุรี (เอี่ยม สถาปิตานนท์) นายอำเภอท่านแรกเป็นที่ทำการ  ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปากคอก ริมคลองสองพี่น้อง หรือในปัจจุบันคือบริเวณตลาดอำเภอเก่า  ซึ่งในอดีตเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมนานถึง 6 เดือนทุกปี  ทำให้ประชาชนเดินทางไปติดต่อราชการไม่สะดวก จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2507 ได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอไปอยู่ที่บริเวณบ้านโพธิ์อ้น ริมถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง

 

สภาพทั่วไป

 

               ตำบลสองพี่น้องเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญของอำเภอสองพี่น้อง จึงตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ในอำเภอสองพี่น้อง  ดังนี้

 

              ทิศเหนือ      ติดต่อกับ     ตำบลบางพลับ  และตำบลศรีสำราญ

              ทิศใต้          ติดต่อกับ     ตำบลเนินพระปรางค์  และ

                                               ตำบลบางเลน

              ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ตำบลต้นตาล  และตำบลบางพลับ

              ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    ตำบลเนินพระปรางค์  และตำบล

                                               ศรีสำราญ


                ตำบลสองพี่น้องตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ  ในฤดูน้ำหลากน้ำจะไหลท่วมขังนานถึง 6 เดือนในหนึ่งปี ประชาชนจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่

 

 

การเมืองการปกครอง

 

                ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าตำบลสองพี่น้องได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลสองพี่น้องเมื่อใด  แต่จากการสืบค้นทราบว่าสุขาภิบาลสองพี่น้องได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลสองพี่น้องเมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  2478  มีพื้นที่เมื่อแรกจัดตั้ง 2.40 ตารางกิโลเมตร  ต่อมาเมื่อวันที่  มีนาคม  2512  ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเป็น 10.40  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 6,500 ไร่ โดยกินพื้นที่ทั้งตำบลสองพี่น้อง  และเทศบาลตำบลสองพี่น้องได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองสองพี่น้อง  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551  

  ตำบลสองพี่น้องได้รับการจัดตั้งให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในรูปแบบเทศบาลพร้อมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองแห่งแรกในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีอายุยืนยาวนานถึง 78 ปี

              เทศบาลเมืองสองพี่น้องตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องประมาณ  กิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 ชุมชน  ดังนี้

              -      ชุมชนอำเภอเก่า       -  ชุมชนโพธิ์อ้น

  -       ชุมชนนายจาง         -  ชุมชนศรีสำราญ

  -        ชุมชนสองพี่น้อง      -  ชุมชนร่วมพัฒนา

  -        ชมชนสะพานโค้ง     -  ชุมชนรางโตนด

  -         ชุมชนบางใหญ่        -  ชุมชนคลองมะดัน

  -          ชุมชนไผ่หมู่           -   ชุมชนเถิดเทิง

  -           ชุมชนตลาดบางลี่    -   ชุมชนบางลี่เล็ก

  -           ชุมชนปฐมตวงทอง   -   ชุมชนประชาร่วมใจ

  -           ชุมชนลาดเข็มทอง   -     ชุมชนรางภาษี

  -           ชุมชนหน้าอำเภอ 

สภาพเศรษฐกิจ


              เนื่องจากพื้นที่บริเวณตำบลสองพี่น้องเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมถึงตลอดปี ตำบลสองพี่น้องจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์น้ำมากมาย ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังปลูกผักบุ้ง ผักกระเฉด เลี้ยงสัตว์ (เป็ด,ไก่,หมู) เพาะเลี้ยงและจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ตลาดบางลี่จึงเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ประมงน้ำจืด และอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ นอกจากนี้ในตำบลสองพี่น้องโดยเฉพาะตลาดบางลี่ยังเป็นศูนย์รวมร้านจำหน่ายสินค้าและบริการแทบทุกชนิด 

สภาพสังคม

                ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลสองพี่น้อง โดยเฉพาะในตลาดบางลี่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน มีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และมีบางส่วนที่เป็นคนไทยแท้ วิถีชีวิตของชาวสองพี่น้องจึงเป็นวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนระหว่างไทยและจีนจนไม่สามารถแยกออกได้ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกลาง และภาษาจีนแต้จิ๋ว นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1 ประชาชนยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีแบบไทยภาคกลางที่ผสมผสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมแบบจีน                            

การศาสนา

            วัด    3 แห่ง  ได้แก่

-                   วัดอัมพวัน  (คลองมะดัน)

-                   วัดโพธิ์อ้น

-                   วัดจันทรังษีฉิมาวาส   (วัดศรีสำราญ)

ศาลเจ้า  แห่ง  ได้แก่

-                   โรงเจฮกเฮงตั๊ว  (ตลาดบางลี่)

-                   ศาลเจ้าคลองมะดัน          

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา  แห่ง  ได้แก่

-                   โรงเรียนเทศบาล ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)

-                   โรงเรียนเทศบาล 3  (วัดอัมพวัน)

-                   โรงเรียนเทศบาล 4  (วัดโพธิ์อ้น)

-                   โรงเรียนเทศบาล 5  (วัดศรีสำราญ)

-                   โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย

โรงเรียนมัธยมศึกษา  แห่ง  ได้แก่

-                   โรงเรียนบางลี่วิทยา

โรงเรียนอนุบาล  แห่ง  ได้แก่

-                   โรงเรียนเทศบาล 2  (อำนวยวิทย์)

การสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข  แห่ง  ได้แก่

-                   ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสองพี่น้อง               

โรงพยาบาล ขนาด 120  เตียง  แห่ง  ได้แก่

-                   โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  12  ชุมชน

การบริการพื้นฐาน

ถนนในตำบลสองพี่น้อง  254  สาย

บริการไฟฟ้า  ราย  ได้แก่

-                   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาสองพี่น้อง

บริการน้ำประปา  ราย  ได้แก่

-                   การประปาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

บริการโทรศัพท์  ราย

-     ศูนย์บริการลูกค้า ทศท.สาขาสองพี่น้อง

การกีฬาและนันทนาการ

สวนสาธารณะ  แห่ง  ได้แก่

-                   สวนสาธารณะลาดเข็มทอง

อาคารขนาดใหญ่สำหรับจัดกิจกรรม  แห่ง  ได้แก่

-                   อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ลานกีฬาชุมชน  12  ชุมชน

มวลชนจัดตั้ง

-                   สโมสรโรตารี่สองพี่น้อง

-                   กลุ่มสองพี่น้องร่วมใจ

-                   ชมรมแอโรบิคเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

-                   ชมรมแอโรบิคริมเขื่อน

-                   ชมรมอนุรักษ์สองพี่น้อง

-                   ชมรมวันพุธ

-                   ชมรมไม้พลอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/song/domains/songpeenongcity.go.th/public_html/index.php on line 422

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/song/domains/songpeenongcity.go.th/public_html/index.php on line 422
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail : info@songpeenongcity.go.th