เทศบาลเมืองสองพี่น้อง [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
เทศบาลเมืองสองพี่น้องขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงวัดอัมพวัน ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดอัมพวัน ชมการแสดงมหรสพ การออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย พร้อมการแสดงบนเวที วันที่ ๒ พฤศจิกายน ชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ชมความงามของผู้เข้าประกวดนางนพมาศ "ธิดาอัมพวัน ประจำปี ๒๕๖๐" และวันที่ ๔ พฤศจิกายน ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดสาวประเภท ๒ ในการประกวด ๗ นางฟ้า แล้วมาร่วมลอยกระทงในค่ำคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองด้วยกัน ๒-๔ พฤศจิกายน นี้ สนุกสนานพร้อมร่วมสืบสานตำนานลอยกระทงวัดอัมพวันนะคะ เทศบาลเมืองสองพี่น้องขอให้ผู้จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) ติดต่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้นล่าง สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ในวันและเวลาราชการ  
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    เบอร์โทรศัพท์
 
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
    ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจไปี ๒๕๕
 
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 
    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๒-๐๐๐๗ สายเลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ชุมชประชาร่วมใจ
    มาตรฐานราคากลางประมูลก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(สวนสุขภาพลาดเข็มทอง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ๒๐ จุด
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาบน้ำเลียบถนนราษฎร์อุทิศ จากซอย ๕ ถึงสะพานบางใหญ่ (ชุมชนบางใหญ่)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาคลุมบริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาจากสะพานคลองมะดัน-ร้านเจ้คิด และจากข้างสะพานข้างมณฑปวัดอัมพวัน-สะพานรางโตนด
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณซอยสะแกล้อม (ชุมชนคลองมะดัน
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสำราญ ๑
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนบ่อขยะ (ดอนน้อย)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อ รับ-ส่งนักเรียนอนุบาลศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง-บ่อขยะ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ (หนองอ้ายเนื้อ) ชุมชนบางใหญ่
    มาตรฐานราคากลางประมูลซื้อรถยรต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมาเลขทะเบียน ๘๓-๕๓๓๒ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อรับนักเรียนอนุบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล ๕
    มาตรฐานราคากลางติดตั้งโฟมเคมีรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ๘๓-๒๐๔๐ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนโพธิ์อ้น-คลองมะดัน ซอย๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชลำรางบางน้อย
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนหน้าอำเภอ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
    ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศรีสำราญ ฝั่งการไฟฟ้า จากชุมชนศรีสำราญถึงชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ชุมชนสองพี่น้อง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๓๖
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือกด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างสวนสุขภาพและลานออกกำลังกายหนองวิช
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างยกระดับถนน คสล.เข้าหมู่บ้านบ่อดินทราย ช่วงที่ ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.ปากซอย 19 ชุมชนนานจาง
    มาตรฐานราคากลางโครงการทาสีรั้วรอบสำนักงานเทศบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๒
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบริเวณเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางรถตักหน้า-ขุดหลัง
 
    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 
    ท่องเที่ยวสองพี่น้อง
 
    คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่นายกเทศมนตรี
    คำสั่งกองวิชาการและแผนงาน เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
    ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก นำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
    ประธานชุมชน
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ประวัติเทศบาล
 
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    คำสั่งมอบหมายงาน
    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๙
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๙
    ข้มูลรายรับรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙
    สถานะการเงินการคลัง ปี ๒๕๕๙
    รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง อัตราค่าจำหน่ายน้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔
 
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองวิชาการและแผนงาน
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการประปา
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานทะเบียนราษฎร
    งานเทศกิจ
    โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
    โรงเรียนเทศบาล ๒ (อำนวยวิทย์)
    โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดอัมพวัน)
    โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์อ้น)
    โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดศรีสำราญ)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    สถานธนานุบาล
 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
    ประวัติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
    ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
    ชื่อบ้านตำนานถิ่น
    วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถานที่สำคัญทางศาสนา
    ภาพเก่าเล่าอดีต
 
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
 


ผู้ใช้บริการ 380,664
วันนี้ 8
เดือนนี้ 6,165

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  ประวัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง  

 

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง   ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลสองพี่น้องโดยยกฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เมื่อวันที่  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๗๘     มีพื้นที่ ๒.๔ ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๒  ได้มีการขยายเขตเทศบาลโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ปัจจุบันมีพื้นที่ ๑๐.๔ ตารางกิโลเมตร (๖,๕๐๐ ไร่) ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เป็นเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เทศบาลเมืองสองพี่น้องตั้งอยู่ในเขตตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ  ๔๒ กิโลเมตร

อาณาเขต

                   -         ทิศเหนือ         ติดกับเขตตำบลบางพลับ และตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง

                                                จังหวัดสุพรรณบุรี

                   -         ทิศใต้            ติดกับเขตตำบลเนินพระปรางค์ และตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง

                                                จังหวัดสุพรรณบุรี

                   -         ทิศตะวันออก   ติดกับเขตตำบลต้นตาล และตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง

                                                จังหวัดสุพรรณบุรี

                   -         ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเขตตำบลเนินพระปรางค์ และตำบลศรีสำราญ

                                                อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำบลสองพี่น้องได้รับการจัดตั้งให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลพร้อมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองแห่งแรกในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีอายุยืนยาวจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๗๗ ปี มีนายกเทศมนตรีตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๑๐ ท่าน ดังนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ นามสกุล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

.

นายนิยม         ทวิพัฒน์

..๒๔๗๘ ๒๔๘๓

.

นายจำ           อุดมผล

..๒๔๘๓ ๒๔๘๗

.

นายเฉลียว      สาตนุรักษ์

..๒๔๘๗ ๒๔๙๓

.

นายทองหยด   จิตตวีระ

..๒๔๙๓ ๒๕๑๗

.

นายยศ          สุรพลชัย

..๒๕๑๗ ๒๕๒๓

.

นายชัยวัตร      ฉันทดิลก

..๒๕๒๓ ๒๕๒๙

.

นายประเสริฐ   เปลี่ยนรังษี

๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๙

.

นายธงชัย        สามิตสมบัติ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๙๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖

.

นางไพรัตน์      ทองคำใส

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

๑๐.

นายวิโรจน์       คณูวัฒนา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑   ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

นายวิโรจน์       คณูวัฒนา

๙ กันยายน ๒๕๕๕   จนถึงปัจจุบัน

 

                   เทศบาลเมืองสองพี่น้องมีปลัดเทศบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจำ จำนวน  ๒๓  ท่าน  คือ

                   .       นายอิ่ม                 นวลปลั่ง

                   .       นายเยื้อง               สุรพลชัย

                   .       นายวิบูลย์              วงศ์สุวัชร

                   .       นายกฤษณ์            บุญมานุช

                   .       นายจินดา              ณีรัตนพันธุ์

                   .       นายเสรี                พงษ์ธานี

                   ๗.       นายชวลิต              สมานมิตร

                   .       นายไพศาล            อนันต์ชาตรี

                   .       นายสุธน               พรรณธรรม

                   ๑๐.    นายวิสุทธิ์              อธิปัญญา

                   ๑๑.    นายเที่ยง               พุทธิสวัสดิ์

                   ๑๒.    นายบุญส่ง             ไตรรัตนานารถ

                   ๑๓.    นายชาญ               กิตติวัฒน์

                   ๑๔.    นายชลอ               ใจผ่องใส

                   ๑๕.    นางบุญสนอง          สุขชาญชัย

                    ๑๖.    นายถวิล                ชาญเทศน์

                   ๑๗.    นางประภาพร        สุรสินธุ์สาคร

                   ๑๘.    นายอุดม               ณีรัตนพันธุ์

                   ๑๙.    นางสาวพรรณี        จับใจ

                   ๒๐.    นางสาววรรณา       แสงทอง

                   ๒๑.    นายวิสุทธิ์              เจริญศรี

                   ๒๒.    นางสุมาลัย            ประภัสสรสินธุ์   

                   ๒๓.    นางสาววรางคณา    ใจชื่น  

                   เทศบาลเมืองสองพี่น้องตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องประมาณ 

  กิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๙ ชุมชน  ดังนี้

-                   ชุมชนอำเภอเก่า                       -     ชุมชนโพธิ์อ้น

-                   ชุมชนนายจาง                         -     ชุมชนศรีสำราญ

-                   ชุมชนสองพี่น้อง                       -     ชุมชนร่วมพัฒนา

-                   ชมชนสะพานโค้ง                      -     ชุมชนรางโตนด

-                   ชุมชนบางใหญ่                         -     ชุมชนคลองมะดัน

-                   ชุมชนไผ่หมู่                             -     ชุมชนบางลี่

-                   ชุมชนตลาดบางลี่                      -     ชุมชนบางลี่เล็ก

-                   ชุมชนปฐมตวงทอง                    -     ชุมชนประชาร่วมใจ

-                   ชุมชนลาดเข็มทอง                    -     ชุมชนรางภาษี

-                   ชุมชนหน้าอำเภอ

                   ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลสองพี่น้อง โดยเฉพาะในตลาดบางลี่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน มีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และมีบางส่วนที่เป็นคนไทยแท้ วิถีชีวิตของชาวสองพี่น้องจึงเป็นวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนระหว่างไทยและจีนจนไม่สามารถแยกออกได้   ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกลาง และภาษาจีนแต้จิ๋ว นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็น ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และศาสนาอิสลาม  ประชาชนยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีแบบไทยภาคกลางที่ผสมผสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมแบบจีน 

 

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail : info@songpeenongcity.go.th