เทศบาลเมืองสองพี่น้อง [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หรือต้องการร้องทุกข์-ร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.songpeenongcity.go.th และ facebook เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตลอด 24 ชั่วโมง  
บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
    ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี ๒๕๖๓
    แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    เบอร์โทรศัพท์
 
สภาเทศบาล
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ว่าด้วย การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสถาเมศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจไปี ๒๕๕
 
มาตรฐานราคากลาง
    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๒-๐๐๐๗ สายเลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ชุมชประชาร่วมใจ
    มาตรฐานราคากลางประมูลก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(สวนสุขภาพลาดเข็มทอง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ๒๐ จุด
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาบน้ำเลียบถนนราษฎร์อุทิศ จากซอย ๕ ถึงสะพานบางใหญ่ (ชุมชนบางใหญ่)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาคลุมบริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาจากสะพานคลองมะดัน-ร้านเจ้คิด และจากข้างสะพานข้างมณฑปวัดอัมพวัน-สะพานรางโตนด
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณซอยสะแกล้อม (ชุมชนคลองมะดัน
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสำราญ ๑
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนบ่อขยะ (ดอนน้อย)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อ รับ-ส่งนักเรียนอนุบาลศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง-บ่อขยะ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ (หนองอ้ายเนื้อ) ชุมชนบางใหญ่
    มาตรฐานราคากลางประมูลซื้อรถยรต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมาเลขทะเบียน ๘๓-๕๓๓๒ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อรับนักเรียนอนุบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล ๕
    มาตรฐานราคากลางติดตั้งโฟมเคมีรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ๘๓-๒๐๔๐ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนโพธิ์อ้น-คลองมะดัน ซอย๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชลำรางบางน้อย
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนหน้าอำเภอ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
    ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศรีสำราญ ฝั่งการไฟฟ้า จากชุมชนศรีสำราญถึงชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ชุมชนสองพี่น้อง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๓๖
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือกด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างสวนสุขภาพและลานออกกำลังกายหนองวิช
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างยกระดับถนน คสล.เข้าหมู่บ้านบ่อดินทราย ช่วงที่ ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.ปากซอย 19 ชุมชนนานจาง
    มาตรฐานราคากลางโครงการทาสีรั้วรอบสำนักงานเทศบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๒
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบริเวณเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางรถตักหน้า-ขุดหลัง
 
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    คู่มือสำหรับประชาชน
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 
สถานที่ท่องเที่ยว
    ท่องเที่ยวสองพี่น้อง
    แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (๒๕๕๙-๒๕๖๒)
    ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
คำสั่ง/ประกาศ
    คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่นายกเทศมนตรี
    คำสั่งกองวิชาการและแผนงาน เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
    ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก นำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนนวม
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    การเปิดโอกาสให้เกิกการมีส่วนร่วม
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
หมวดทดสอบ
    เมนูย่อย 1
 
เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    อำนาจหน้าที่
    คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
    ประธานชุมชน
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ประวัติเทศบาล
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๓
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๒๕๖๓
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี๒๕๖๑
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน๒๕๖๒
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ๒๕๖๒
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่องมอบอำนาจนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องให้ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    คำสั่งมอบหมายงาน
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
    แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
    สถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    พระราชบัญญัติเทศบาล
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    พระราชบัญญัติในการอำนวยความสะดวกและพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
    การติดตามและประเนินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
    แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)
    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง อัตราค่าจำหน่ายน้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔
 
ส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองวิชาการและแผนงาน
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการประปา
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานทะเบียนราษฎร
    งานเทศกิจ
    โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
    โรงเรียนเทศบาล ๒ (อำนวยวิทย์)
    โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดอัมพวัน)
    โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์อ้น)
    โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดศรีสำราญ)
    โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนา (คณูปถัมภ์)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    สถานธนานุบาล
 
ผลงานการพัฒนา
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ประชาคม
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๔
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แผนยุทศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    แผนดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
บันทึกตำบลสองพี่น้อง
    ประวัติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
    ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
    ชื่อบ้านตำนานถิ่น
    วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถานที่สำคัญทางศาสนา
    ภาพเก่าเล่าอดีต
 
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
 


ผู้ใช้บริการ 1,191,229
วันนี้ 275
เดือนนี้ 16,436

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร  


๑. นโยบายด้านการเมืองและกา่รบริหาร

๑.๑ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๑.๒ สนับสนุนให้มีเวทีประชาคมและจัดกิกรรมพบปะประชาชน  รับฟังข้อเสนอแนะและนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ

๑.๖ พัฒนาระบบการบริหารและเพิ่มศักยภาพ ทักษะ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตลอดจนการบริการประชาชนให้่มีความพร้อมและทันสมัย  สร้างความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจต่อประชาชน

๑.๗ พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรการบริหารทุกประเภทและจัดระบบศูนย์รวมการให้บริการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชน

๑.๘ สร้างกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง  รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้สะดวกยิ่งขี้นและจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ ข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมของเทศบาล ตลอดจนหอกระจายข่าวของเทศบาลและวิทยุชุมชน

 

 ๒. นโยบายด้านการศึกษา

๒.๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ และขยายการจัีดการศึกษาปฐมวัยให้อยู่ในศูนย์กลางของชุมชน

๒.๒ ขยายโอกาสการศึกษาภาคบังคับ (ป.๑-ม.๓)  ให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชน

๒.๓ ส่งเสริมการจัดการศึุกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรอาเซียนศึกษา จัดให้มีการสอนเสริมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาีจีน

๒.๔ จัดหาเครื่องมืิอเครื่องใช้  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้เพียงพอกับความต้องการ

๒.๕ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนทักษะความสามารถของตนเองให้มีความรอบรู้ในทางวิชาการและสามารถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

๒.๖ ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

๒.๗ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ในเรื่องของอาเซียนแก่กลุ่มเยาวชนและประชาชน

๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับคนในชุมชน

๒.๙ ร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

 

๓.นโยบายด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุึนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย และสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายและการกีฬาตามความต้องการของชุมชน

๓.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นและจัดหาซ่อมแซมอุปกรณ์ของเด็กเล่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กและเยาวชน

 ๓.๓ จัดหลักสูตรและวิทยากรฝึกสอนกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน

 ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาประชาชน และกีฬาระหว่างภาครัฐกับเอกชน

๓.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการเล่นกีฬาและนันทนาการ  โดยการจัดตั้งชมรมกีฬาประเภทต่างๆ ภายในเขตเทศบาล

 

 ๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 ๔.๑ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลในที่เดิม เพิ่มพื้นที่ขายสินค้า ดูแลความสะอาด ปลอดภัย ราคายุติธรรม  จัดระบบการจราจร ที่จอดรถ และยกระดับให้เป็นตลาดมาตรฐาน

 

 ๔.๒ ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพครบวงจร

 

 ๔.๓ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนและจัดให้มีภาชนะรองรับขยะและสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอในทุกชุมชน ตลอดจนรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินเท้าและที่สาธารณะ

 

 ๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง

 

 ๔.๕ จัดให้มีการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะนำโรคต่างๆ

 

 ๔.๖ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์สุขภาพชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน (อสม.)ในการให้บริการแก่ประชาชนในทุกชุมชน

 

 ๔.๗ จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล

 

 ๔.๘ เสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนและการสาธา่รณสุข ให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 

 ๔.๙ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ข่าวสารเรื่องสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนผ่านทางหอกระจายข่าว วารสาร เทศบาล และสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ

 

๔.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีวินัยในการบริโภคเพื่อลดสาเหตุการเกิดโรคต่างๆ

 

๔.๑๑ ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประชาชนเข้าใจถึงพิษภัยและห่างไกลยาเสพติด

 

๕. นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์

 

 ๕.๑ จัดสวัสดิการและให้ชีพการช่วยเหลือที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม   โดยเน้นกระบวนการ พึ่งตนเองและชุมชนมีส่วนร่วม

๕.๒ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

๕.๓ ส่งเสริมและจัดระบบให้เกิดอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับคนในชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องแก่กลุ่มอาชีพ

๕.๔ ส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพและรายไ้ด้ของชุมชน

 

๖. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้องอย่างยั่งยืนต่อไป

๖.๒ พัฒนา ปรับปรุง และสานต่องานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการต่างๆและพัฒนางานบริกาสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน  ซอย  ทางเดินเท้า  ท่อระบายน้ำ ทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๓ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำ ท่อ คู คลอง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างถาวรและยั่งยืน

๖.๔ ปรับปรุงระบบการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๖.๕ จัดให้มีและดูแลไฟฟ้า  แสงสว่างตามถนน และจุดเสี่ยงที่มีความมืดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

๖.๖ ปรัปปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม

๖.๗ ปรับปรุงสวนสุขภาพให้เป็นศูนย์กลางของการออกกำลังกายและที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาล โดยเน้นความปลอดภัียเป็นหลัก

๖.๘ สนับสนุนและผลักดันให้มีการสร้างเขื่อนริมคลองสองพี่น้องให้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร

 

๗.นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

๗.๑ ร่วมมือกับวัดและองค์กรทุกศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยมุ่งเน้นให้วัดและองค์กรทางศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

๗.๒ ส่งเสริมและสนัลสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและการพัฒนาศาสนสถาน

๗.๓ ดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสองพี่น้องไว้ในรูปแบบของการ จัดงานประเพณ๊ต่างๆ ได้แก่ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ และงานเทศกาลอาหารดีตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
๗.๔ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและชุมชนในเขตเทศบา่ลให้แพร่หลาย

 

 ๘. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๘.๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างทั่วถึง

๘.๒ จัดอบรมสัมมนาฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ

๘.๓ เตรียมบุคลากร รถยนต์ดับเพลิง และอุปกรณ์ให้เพียงพอและมีความพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อปฏิบััติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ

๘.๔ เสริมสร้างศักยภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

๘.๕ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการร่วมกันดูแลป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน

 

 


 

 

 

 

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail : info@songpeenongcity.go.th