เทศบาลเมืองสองพี่น้อง [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หรือต้องการร้องทุกข์-ร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.songpeenongcity.go.th และ facebook เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตลอด 24 ชั่วโมง  
บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
    ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี ๒๕๖๓
    แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    เบอร์โทรศัพท์
 
สภาเทศบาล
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ว่าด้วย การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสถาเมศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจไปี ๒๕๕
 
มาตรฐานราคากลาง
    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๒-๐๐๐๗ สายเลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ชุมชประชาร่วมใจ
    มาตรฐานราคากลางประมูลก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(สวนสุขภาพลาดเข็มทอง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ๒๐ จุด
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาบน้ำเลียบถนนราษฎร์อุทิศ จากซอย ๕ ถึงสะพานบางใหญ่ (ชุมชนบางใหญ่)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาคลุมบริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาจากสะพานคลองมะดัน-ร้านเจ้คิด และจากข้างสะพานข้างมณฑปวัดอัมพวัน-สะพานรางโตนด
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณซอยสะแกล้อม (ชุมชนคลองมะดัน
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสำราญ ๑
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนบ่อขยะ (ดอนน้อย)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อ รับ-ส่งนักเรียนอนุบาลศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง-บ่อขยะ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ (หนองอ้ายเนื้อ) ชุมชนบางใหญ่
    มาตรฐานราคากลางประมูลซื้อรถยรต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมาเลขทะเบียน ๘๓-๕๓๓๒ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อรับนักเรียนอนุบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล ๕
    มาตรฐานราคากลางติดตั้งโฟมเคมีรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ๘๓-๒๐๔๐ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนโพธิ์อ้น-คลองมะดัน ซอย๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชลำรางบางน้อย
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนหน้าอำเภอ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
    ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศรีสำราญ ฝั่งการไฟฟ้า จากชุมชนศรีสำราญถึงชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ชุมชนสองพี่น้อง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๓๖
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือกด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างสวนสุขภาพและลานออกกำลังกายหนองวิช
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างยกระดับถนน คสล.เข้าหมู่บ้านบ่อดินทราย ช่วงที่ ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.ปากซอย 19 ชุมชนนานจาง
    มาตรฐานราคากลางโครงการทาสีรั้วรอบสำนักงานเทศบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๒
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบริเวณเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางรถตักหน้า-ขุดหลัง
 
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    คู่มือสำหรับประชาชน
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 
สถานที่ท่องเที่ยว
    ท่องเที่ยวสองพี่น้อง
    แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (๒๕๕๙-๒๕๖๒)
    ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
คำสั่ง/ประกาศ
    คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่นายกเทศมนตรี
    คำสั่งกองวิชาการและแผนงาน เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
    ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก นำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนนวม
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    การเปิดโอกาสให้เกิกการมีส่วนร่วม
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
หมวดทดสอบ
    เมนูย่อย 1
 
เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    อำนาจหน้าที่
    คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
    ประธานชุมชน
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ประวัติเทศบาล
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๓
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๒๕๖๓
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี๒๕๖๑
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน๒๕๖๒
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ๒๕๖๒
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่องมอบอำนาจนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องให้ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    คำสั่งมอบหมายงาน
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
    แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
    สถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    พระราชบัญญัติเทศบาล
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    พระราชบัญญัติในการอำนวยความสะดวกและพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
    การติดตามและประเนินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
    แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)
    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง อัตราค่าจำหน่ายน้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔
 
ส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองวิชาการและแผนงาน
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการประปา
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานทะเบียนราษฎร
    งานเทศกิจ
    โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
    โรงเรียนเทศบาล ๒ (อำนวยวิทย์)
    โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดอัมพวัน)
    โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์อ้น)
    โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดศรีสำราญ)
    โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนา (คณูปถัมภ์)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    สถานธนานุบาล
 
ผลงานการพัฒนา
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ประชาคม
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๔
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แผนยุทศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    แผนดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
บันทึกตำบลสองพี่น้อง
    ประวัติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
    ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
    ชื่อบ้านตำนานถิ่น
    วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถานที่สำคัญทางศาสนา
    ภาพเก่าเล่าอดีต
 
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
 


ผู้ใช้บริการ 1,195,248
วันนี้ 376
เดือนนี้ 3,151

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙  

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. 255๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ผู้มาประชุม
๑. นายพิรุณ อินทรักษ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๒. นายไพบูลย์ ภมรพล รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๓. นายนันท์ เอี่ยมสอาด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๔. นายนพดล โกกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๕. นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๖. นางสุรีวรรณ ยิ้มย่อง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๗. นายพงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๘. นายธนกร ตันติไพจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๙. นายศรายุทธ เสาร์แสง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๐. นางฐานิตา สินพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๑. นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๒. นายเกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๓. นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๔. นายประยงค์ ตะเพียนทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๕. นายสุวิวัฒน์ วิภาณุรัตน์สิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๖. นายประวิทย์ ศรีจันทร์อ่อน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๗. นางสาววัญญ์ชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๒. นายประเจตน์ เสร็จกิจดี รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๓. นางสาวรัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๔. นายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๕. นายไพโรจน์ ศรีรุ่งเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายชินพงษ์ วรศรีวิศาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง(ลาป่วย)
เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑. นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๒. นางมุทิตา คล้ายพงษ์ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๓. นายสราวุฒิ ประยูรวงศ์ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ผู้เข้ารับฟังการประชุม หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ผู้จัดการสถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง คณะผู้บริหาร
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลและท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลเมือง สองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ คุณพิรุณ อินทรักษ์ ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตามระเบียบวาระ ต่อไป
(ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย)
นายพิรุณ อินทรักษ์ สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน วันนี้
ประธานสภาเทศบาล เป็นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพิรุณ อินทรักษ์ เรื่องที่ ๑ วันนี้นายชินพงษ์ วรศรีวิศาล ขอลาป่วย
ประธานสภาเทศบาล เรื่องที่ ๒ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕60-๒562 ด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้มีหนังสือที่ สพ ๕๒๑๐7/783 ลงวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๕9 แจ้งว่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒562) และได้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ดังนั้น จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ
เรื่องที่ ๓ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕59-๒561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕60-๒562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้มีหนังสือที่ สพ ๕๒๑๐7/1168 ลงวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๕9 แจ้งว่าได้ประกาศใช้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕59-๒561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕60-๒562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และได้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ดังนั้น จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ
ที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. 255๙
นายพิรุณ อินทรักษ์ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกเทศบาลท่านใดขอแก้ไข กระผมขอมติ ที่ประชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง สองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. 255๙ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. 255๙ (ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)
นายพิรุณ อินทรักษ์ ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 23 กาหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม นั้น บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสองพี่น้องจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 เทศบาลเมืองสองพี่น้องมีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 126,261,514.71 บาท
1.1.2 เงินสะสม 79,097,350.21 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม 40,275,061.59 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 5 โครงการ รวม 11,829,025.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 2 โครงการ รวม 4,540,000.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้างไม่มี
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 164,544,895.85 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร 3,786,386.65 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,329,887.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,204,158.48 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 4,818,201.73 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 378,202.30 บาท
หมวดรายได้จากทุนไม่มี
หมวดภาษีจัดสรร 77,181,421.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 75,846,637.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 43,038,306.68 บาท
(3) รายจ่ายจริงทั้งสิ้น 148,870,065.31 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง 6,396,088.70 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)82,904,785.77 บาท
งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 42,060,602.84 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 17,203,343.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) ไม่มี
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 305,245.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 43,038,306.68 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ไม่มี
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายรับจริง 12,692,957.46 บาท
รายจ่ายจริง 7,817,036.73 บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน จานวน 9,156,058.57 บาท
กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จานวน 631,017.83 บาท
กู้เงินจากกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบท.) จานวน 1,089,912.14 บาท
กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จานวน 39,020,000 บาท
กาไรสุทธิ จานวน 4,825,451.42 บาท
เงินสดและฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 3,011,014.36 บาท ทรัพย์จานา จานวน 64,384,600 บาท
ประเภทกิจการประปา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายรับจริง 12,001,102.97 บาท
มีรายจ่ายจริง 11,958,965.66 บาท มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 42,137.31 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 3,442,711.70บาท
หลักการ
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แยกเป็น
1.1 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 183,127,200 บาท
1.2 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๑5,806,000 บาท
1.3 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา13,464,000 บาท
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น 212,397,200 บาท
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
23,099,200 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6,718,600 บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
85,518,450 บาท
แผนงานสาธารณสุข
9,175,700 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
2,213,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
29,375,500 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
600,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2,510,000 บาท ด้านการดาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 23,916,180 บาท รวมงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 183,126,630 บาท 2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
25,239,100 บาท รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 25,239,100 บาท รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 208,365,730 บาท
เหตุผล
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
นายพิรุณ อินทรักษ์ ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 แล้วนั้น สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์ที่จะอภิปรายซักถามในญัตติดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)
นายพิรุณ อินทรักษ์ ต่อไปเป็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ และกาหนดระยะ
ประธานสภาเทศบาล เวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติและระยะเวลาการพิจารณาคาแปร
ญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
เลขานุการสภาเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕ กาหนดว่าภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ และ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ในกรณีนี้เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
สาหรับวิธีการเสนอชื่อให้ดาเนินการตามข้อ ๑๐๗ ซึ่งกาหนดว่า วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาเสนอชื่อต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นาวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม และระเบียบ ข้อ ๔๕ วรรคสาม กาหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
นายพิรุณ อินทรักษ์ เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบแล้ว กระผมจึงขอปรึกษาที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลแห่งนี้ว่า จะแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จานวนกี่คน และกาหนดเวลาในการรับคาแปรญัตติและการพิจารณาคาแปรญัตติและตรวจร่าง เทศบัญญัติ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
นางฐานิตา สินพูล ดิฉันนางฐานิตา สินพูล ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 7 ท่าน และกาหนดเวลารับคาแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน ในวันที่ 16 ถึง 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และพิจารณาคาแปรญัตติพร้อมทั้งตรวจร่างเทศบัญญัติในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยใช้ห้องประชุมสภาแห่งนี้เป็นที่รับคาแปรญัตติ และดาเนินการพิจารณาและตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
นายพิรุณ อินทรักษ์ ตามที่คุณฐานิตา สินพูล ได้เสนอ ขอผู้รับรองด้วยครับ (ยกมือรับรอง ๑๖ เสียง)
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 7 ท่าน และกาหนดเวลารับคาแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน ในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และพิจารณาคาแปรญัตติพร้อมทั้งตรวจร่างเทศบัญญัติในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยใช้ห้องประชุมสภาแห่งนี้เป็นที่รับคาแปรญัตติและดาเนินการพิจารณาและตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ตามที่คุณฐานิตา สินพูล เสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 7 คนและกาหนดเวลารับ
คาแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน ในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และพิจารณาคาแปรญัตติพร้อมทั้งตรวจร่างเทศบัญญัติในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยใช้ห้องประชุมสภาแห่งนี้เป็นที่รับคาแปรญัตติและดาเนินการพิจารณาและตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณ (ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)
นายพิรุณ อินทรักษ์ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
นายนันท์ เอี่ยมสอาด กระผมนายนันท์ เอี่ยมสอาด ขอเสนอนายนพดล โกกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิรุณ อินทรักษ์ ขอผู้รับรอง (นายพงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช,นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม่ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้นายนพดล โกกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 โปรดยกมือ
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นายนพดล โกกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 (ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)
นายนพดล โกกุล กระผมนายนพดล โกกุล ขอเสนอนางสาววัญญ์ชิสา แดงลมูล เป็นคณะกรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ ๒
นายพิรุณ อินทรักษ์ ขอผู้รับรอง (นายประยงค์ ตะเพียนทอง,นายประวิทย์ ศรีจันทร์อ่อน ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้นางสาววัญญ์ชิสา แดงลมูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นางสาววัญญ์ชิสา แดงลมูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ (ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)
นายประยงค์ ตะเพียนทอง กระผมนายประยงค์ ตะเพียนทอง ขอเสนอนายสุวิวัฒน์ วิภาณุรัตน์สิน
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
นายพิรุณ อินทรักษ์ ขอผู้รับรอง (นางสาววัญญ์ชิสา แดงลมูล,นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ อีกหรือไม่ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้นายสุวิวัฒน์ วิภาณุรัตน์สิน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นายสุวิวัฒน์ วิภาณุรัตน์สิน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ (ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)
นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล กระผมนายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล ขอเสนอนายนันท์ เอี่ยมสอาด
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔
นายพิรุณ อินทรักษ์ ขอผู้รับรอง (นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น,นางสุรีวรรณ ยิ้มย่อง ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ อีกหรือไม่ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้นายนันท์ เอี่ยมสอาด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นายนันท์ เอี่ยมสอาด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ (ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)
นางสุรีวรรณ ยิ้มย่อง ดิฉันนางสุรีวรรณ ยิ้มย่อง ขอเสนอนายประวิทย์ ศรีจันทร์อ่อน เป็นคณะกรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ ๕
นายพิรุณ อินทรักษ์ ขอผู้รับรอง (นายไพบูลย์ ภมรพล,นายนันท์ เอี่ยมสอาด ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ อีกหรือไม่ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้นายประวิทย์ ศรีจันทร์อ่อน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นายประวิทย์ ศรีจันทร์อ่อน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ (ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)
นางสาววัญญ์ชิสา แดงลมูล ดิฉันนางสาววัญญ์ชิสา แดงลมูล ขอเสนอนายศรายุทธ เสาร์แสง เป็นคณะกรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ ๖
นายพิรุณ อินทรักษ์ ขอผู้รับรอง (นายนพดล โกกุล,นายธนกร ตันติไพจิตร ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ อีกหรือไม่ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้นายศรายุทธ เสาร์แสง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นายศรายุทธ เสาร์แสง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ (ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)
นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา กระผมนายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา ขอเสนอนายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๗
นายพิรุณ อินทรักษ์ ขอผู้รับรอง (นายสุวิวัฒน์ วิภาณุรัตน์สิน,นางฐานิตา สินพูล ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ อีกหรือไม่ (ไม่มี) ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ โปรดยกมือ
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ (ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง
นายพิรุณ อินทรักษ์ สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครบจานวน ๗ ท่านแล้ว ดังนั้น จึงขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติ รับคาแปรญัตติในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และพิจารณาคาแปรญัตติพร้อมทั้งตรวจร่างเทศบัญญัติในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 และให้ส่งรายงานผลการแปรญัตติต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อดาเนินการต่อไป เนื่องจากเรื่องการจัดทางบประมาณในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องสาคัญในการบริหารงานของเทศบาล กระผมจึงขอนัดวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒5 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อดาเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะทาหนังสือแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สานักปลัดเทศบาล)
นายพิรุณ อินทรักษ์ เชิญคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพี่น้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บางรายการ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้หลักการ
โอนลด จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รายการเงินเดือนพนักงาน จานวน 98,000 บาท
รายการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จานวน 10,980 บาท
รายการเงินประจาตาแหน่ง จานวน 75,360 บาท
รายการค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน 14,170 บาท
รายการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 1,450 บาท
รายการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จานวน 19,100 บาท
งบดาเนินการ หมวดค่าตอบแทน
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 43,000 บาท
รายการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 2,160 บาท
หมวด ค่าใช้สอย
รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 16,000 บาท
รายการรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 98,680 บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจานวน 12,000 บาท
รายการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จานวน 8,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง จานวน 50,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ
รายการวัสดุก่อสร้าง จานวน 25,000 บาท
รายการวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 34,600 บาท
รายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 93,300 บาท
รายการวัสดุการเกษตร จานวน 12,000 บาท
รายการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 11,600 บาท
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
รายการค่าบริการโทรศัพท์ จานวน 9,000 บาท ค่าบริการไปรษณีย์ จานวน 22,000 บาท
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง
รายการเงินสมทบประกันสังคม จานวน 51,000 บาท
แผนงานการศึกษา งานงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จานวน 8,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
รายการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆจานวน 15,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ
รายการวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 36,100 บาท
รายการวัสดุเครื่องแต่งกาย จานวน 1,200 บาท
รายการวัสดุเครื่องดับเพลิง จานวน 4,700 บาท
รายการวัสดุการเกษตร จานวน 12,000 บาท
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
๑๐
รายการโครงการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้า เบอร์ 4 จานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการโครงการต่อเติมหลังคากันสาดรอบอาคารงานป้องกัน จานวน 90,000 บาทงานเทศกิจ งบดาเนินการ หมวดค่าตอบแทน
รายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 10,000 บาท
แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รายการเงินเดือนพนักงาน จานวน 60,000 บาท
รายการเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จานวน 7,000 บาท
งบดาเนินการ หมวดค่าวัสดุ
รายการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 4,000 บาท
หมวด ค่าใช้สอย
รายการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น จานวน 10,000 บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น 1,075,400 บาท
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร จานวน 9 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
รายการโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสาหรับวางคอมพิวเตอร์ เพื่อการรองรับของศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติในส่วนของนายกเทศมนตรีและงานการเจ้าหน้าที่ จานวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท ครุภัณฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 12
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
รายการเก้าอี้ทางานสาหรับพนักงานเทศบาล จานวน 5,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานของหัวหน้าฝ่ายธุรการและผู้ช่วยบุคลากร จานวน 2 ตัว ตัวละ 2,600 บาท ครุภัณฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 1๔
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 58,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 29,000 บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 10
๑๑
รายการเครื่องสารองกระแสไฟฟ้า จานวน 12,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองกระแสไฟฟ้า มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts) สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 6,100 บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 11
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สาหรับงานประมวลผล จานวน 21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สาหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย จานวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 13
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ จานวน 255,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถโครงหลังคาคลุมด้วย METAL SHEET สีแบบมีฉนวนกันความร้อนบริเวณด้านข้างบ้านพักผู้อานวยการกองการศึกษา ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 8
รายการโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จานวน 460,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โครงหลังคาคลุมด้วย METAL SHEET สีแบบมีฉนวนกันความร้อน บริเวณด้านข้างบ้านพักผู้อานวยการกองช่าง ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมเทพื้น คสล. ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 9
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการโครงการจัดซื้อเรือกาจัดผักตบชวาและวัชพืช จานวน 250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือกาจัดผักตบชวาและวัชพืช ขนาดกว้าง 1.60เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร ตัวเรือทาด้วยสแตนเลสทั้งลา พร้อมอุปกรณ์ตัดผักตบชวาและวัชพืช เครื่องยนต์ขับเคลื่อนใบตัดกาลังไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า เครื่องยนต์บังคับทิศทาง กาลังไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จานวน 1 ลา ครุภัณฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณจึงตั้งตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 4
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการโครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 ตัว ความละเอียด ๑๖ ล้านพิกเซล ครุภัณฑ์รายการนี้ตั้งตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
๑๒
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 5
รวมไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 9 รายการ เป็นเงิน 1,075,400 บาท
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้องมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาล และดาเนินโครงการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพประกอบกับมีเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เหลือจ่ายบางรายการ จึงจาเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 9 รายการ รวมเป็นเงิน 1,075,400 บาท ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายพิรุณ อินทรักษ์ ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภานั้นมีสมาชิกสภาท่านใด
ประธานสภาเทศบาล ประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดังกล่าวหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม สภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้เทศบาลเมืองสองพี่น้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ ตามหลักการและเหตุผล ที่ผู้บริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ ๑๖ เสียง)
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (สานักปลัดเทศบาล) โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)
นายพิรุณ อินทรักษ์ เชิญคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพี่น้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บางรายการ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนลด จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จานวน 226,000 บาท
๑๓
-โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าถนนศรีสาราญ 3 ซอย 4 (ชุมชนศรีสาราญ) งบประมาณตั้งไว้ 1,022,000 บาท
โอนเพิ่ม จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดาเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 100,000 บาท ประเภทวัสดุก่อสร้าง จานวน 126,000 บาท
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้องมีความจาเป็นต้องโอนเพิ่มงบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการบริหารกิจการของเทศบาล และดาเนินโครงการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพประกอบกับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้าถนนศรีสาราญ 3 ซอย 4 (ชุมชนศรีสาราญ) ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณจากโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ5ล้านบาท) จึงขอโอนเงินงบประมาณเพิ่ม จานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 226,000 บาท ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายพิรุณ อินทรักษ์ ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภานั้นมีสมาชิกสภาท่านใด
ประธานสภาเทศบาล ประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดังกล่าวหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม สภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้เทศบาลเมืองสองพี่น้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ ตามหลักการและเหตุผลที่ผู้บริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (กองช่าง) โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ (ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายพิรุณ อินทรักษ์ เชิญคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บางรายการ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
๑๔
โอนลด จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 962,000 บาท
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 500,000 บาท
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จานวน 16 ตัว เป็นเงิน 500,000 บาท โดยใช้อุปกรณ์ประกอบด้วย อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 16 ช่อง จานวน 1 ตัว อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE L2 Switch ขนาด 8 ช่อง จานวน 3 ตัว กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี แบบอินฟาเรต สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จานวน 16 ตัว และสาย Lan Cat5E ความยาว 1,500 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 15
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงานจานวน 462,000 บาท
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งภายในอาคารเอนกประสงค์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือกนวดแผนไทย จานวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 462,000 บาท ประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 BTU จานวน 2 เครื่อง ขนาด 36,000 BTU จานวน 6 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาด 48,000 BTU จานวน 2 เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมระบบปรับอากาศรวมทั้งสายเมนไฟ จานวน 1 ชุด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 7
รวมไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2 รายการ เป็นเงิน 962,000 บาท
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้องมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาล และดาเนินโครงการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วและทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เหลือจ่ายบางรายการ จึงจาเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 962,000 บาท ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
นายพิรุณ อินทรักษ์ ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภานั้นมีสมาชิกสภาท่านใด
ประธานสภาเทศบาล ประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดังกล่าวหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม สภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้เทศบาลเมืองสองพี่น้องโอน
๑๕
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ได้ ตามหลักการและเหตุผลที่ผู้บริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ได้ (ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง อื่นๆ
นายพิรุณ อินทรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล บัดนี้การประชุมได้ดาเนินการมาครบระเบียบวาระแล้ว กระผมขอขอบคุณสมาชิก สภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.
ลงชื่อ สราวุฒิ ประยูรวงศ์ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล/จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสราวุฒิ ประยูรวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
ลงชื่อ อรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาล/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์)
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๖
คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้แล้ว เมื่อวันที่........19 สิงหาคม 2559.................................
ลงชื่อ ประยงค์ ตะเพียนทอง ประธานกรรมการ
(นายประยงค์ ตะเพียนทอง)
ลงชื่อ สุรีวรรณ ยิ้มย่อง กรรมการ
(นางสุรีวรรณ ยิ้มย่อง)
ลงชื่อ สมเจตน์ แดงสีหยุ่น กรรมการ
(นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น)
ลงชื่อ ยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา กรรมการ
(นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา)
ลงชื่อ พงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช)
ลงชื่อ เกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว)
ลงชื่อ ฐานิตา สินพูล กรรมการ/เลขานุการ
(นางฐานิตา สินพูล)
สภาเทศบาลรับรองเมื่อวันที่.............25 สิงหาคม 2559.........................................
ลงชื่อ พิรุณ อินทรักษ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
(นายพิรุณ อินทรักษ์)
๑๗
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail : info@songpeenongcity.go.th