เทศบาลเมืองสองพี่น้อง [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หรือต้องการร้องทุกข์-ร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.songpeenongcity.go.th และ facebook เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตลอด 24 ชั่วโมง  
บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
    ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี ๒๕๖๓
    แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    เบอร์โทรศัพท์
 
สภาเทศบาล
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ว่าด้วย การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสถาเมศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจไปี ๒๕๕
 
มาตรฐานราคากลาง
    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๒-๐๐๐๗ สายเลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ชุมชประชาร่วมใจ
    มาตรฐานราคากลางประมูลก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(สวนสุขภาพลาดเข็มทอง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ๒๐ จุด
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาบน้ำเลียบถนนราษฎร์อุทิศ จากซอย ๕ ถึงสะพานบางใหญ่ (ชุมชนบางใหญ่)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาคลุมบริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาจากสะพานคลองมะดัน-ร้านเจ้คิด และจากข้างสะพานข้างมณฑปวัดอัมพวัน-สะพานรางโตนด
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณซอยสะแกล้อม (ชุมชนคลองมะดัน
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสำราญ ๑
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนบ่อขยะ (ดอนน้อย)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อ รับ-ส่งนักเรียนอนุบาลศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง-บ่อขยะ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ (หนองอ้ายเนื้อ) ชุมชนบางใหญ่
    มาตรฐานราคากลางประมูลซื้อรถยรต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมาเลขทะเบียน ๘๓-๕๓๓๒ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อรับนักเรียนอนุบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล ๕
    มาตรฐานราคากลางติดตั้งโฟมเคมีรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ๘๓-๒๐๔๐ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนโพธิ์อ้น-คลองมะดัน ซอย๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชลำรางบางน้อย
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนหน้าอำเภอ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
    ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศรีสำราญ ฝั่งการไฟฟ้า จากชุมชนศรีสำราญถึงชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ชุมชนสองพี่น้อง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๓๖
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือกด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างสวนสุขภาพและลานออกกำลังกายหนองวิช
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างยกระดับถนน คสล.เข้าหมู่บ้านบ่อดินทราย ช่วงที่ ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.ปากซอย 19 ชุมชนนานจาง
    มาตรฐานราคากลางโครงการทาสีรั้วรอบสำนักงานเทศบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๒
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบริเวณเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางรถตักหน้า-ขุดหลัง
 
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    คู่มือสำหรับประชาชน
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 
สถานที่ท่องเที่ยว
    ท่องเที่ยวสองพี่น้อง
    แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (๒๕๕๙-๒๕๖๒)
    ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
คำสั่ง/ประกาศ
    คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่นายกเทศมนตรี
    คำสั่งกองวิชาการและแผนงาน เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
    ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก นำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนนวม
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    การเปิดโอกาสให้เกิกการมีส่วนร่วม
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
หมวดทดสอบ
    เมนูย่อย 1
 
เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    อำนาจหน้าที่
    คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
    ประธานชุมชน
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ประวัติเทศบาล
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๓
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๒๕๖๓
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี๒๕๖๑
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน๒๕๖๒
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ๒๕๖๒
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่องมอบอำนาจนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องให้ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    คำสั่งมอบหมายงาน
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
    แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
    สถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    พระราชบัญญัติเทศบาล
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    พระราชบัญญัติในการอำนวยความสะดวกและพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
    การติดตามและประเนินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
    แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)
    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง อัตราค่าจำหน่ายน้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔
 
ส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองวิชาการและแผนงาน
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการประปา
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานทะเบียนราษฎร
    งานเทศกิจ
    โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
    โรงเรียนเทศบาล ๒ (อำนวยวิทย์)
    โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดอัมพวัน)
    โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์อ้น)
    โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดศรีสำราญ)
    โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนา (คณูปถัมภ์)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    สถานธนานุบาล
 
ผลงานการพัฒนา
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ประชาคม
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๔
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แผนยุทศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    แผนดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
บันทึกตำบลสองพี่น้อง
    ประวัติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
    ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
    ชื่อบ้านตำนานถิ่น
    วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถานที่สำคัญทางศาสนา
    ภาพเก่าเล่าอดีต
 
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
 


ผู้ใช้บริการ 1,192,829
วันนี้ 247
เดือนนี้ 732

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  รายงานประชุมสภาวิสามัญ 1.59  

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ผู้มาประชุม
๑. นายไพบูลย์ ภมรพล รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๒. นายนันท์ เอี่ยมสอาด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๓. นายนพดล โกกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๔. นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๕. นายศรายุทธ เสาร์แสง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๖. นางสุรีวรรณ ยิ้มย่อง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๗. นายพงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๘. นายธนกร ตันติไพจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๙. นางฐานิตา สินพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๐. นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๑. นายเกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๒. นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๓. นายประยงค์ ตะเพียนทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๔. นายสุวิวัฒน์ วิภาณุรัตน์สิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๕. นางสาววัญญ์ชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายพิรุณ อินทรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (ลากิจ)
๒. นายชินพงษ์ วรศรีวิศาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (ลาป่วย)
๓. นายประวิทย์ ศรีจันทร์อ่อน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (ลาป่วย)
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๒. นายประเจตน์ เสร็จกิจดี รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๓. นางสาวรัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๔. นายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๕. นายไพโรจน์ ศรีรุ่งเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑. นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๒. นางมุทิตา คล้ายพงษ์ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๓. นายสราวุฒิ ประยูรวงศ์ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ผู้เข้ารับฟังการประชุม หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ผู้จัดการสถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง คณะผู้บริหารเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ดังนี้ ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องมีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อดาเนิน
การเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องแทนตาแหน่ง
ที่ว่างและเรื่องอื่นๆ นั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงชื่อนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เนื่องจากนายพิรุณ อินทรักษ์ ได้ลาออกจากตาแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดให้รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องทาหน้าที่ประธานสภาเทศบาลในการดาเนินการประชุม จึงขอเรียนเชิญนายไพบูลย์ ภมรพล รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระต่อไป
นายไพบูลย์ ภมรพล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน วันนี้
รองประธานสภาเทศบาล เป็นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๙
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายไพบูลย์ ภมรพล เรื่องที่ ๑ วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลขอลาจานวน 3 ท่าน คือ นายพิรุณ อินทรักษ์
รองประธานสภาเทศบาล ขอลากิจ นายชินพงษ์ วรศรีวิศาล และนายประวิทย์ ศรีจันทร์อ่อน ขอลาป่วย
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา เรื่องที่ ๒ ขอแนะนาพนักงานเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ
1. นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองปลัดเทศบาล
2. นายสุนทร ฮกฮั้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงานได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ
ทั้งสองท่านได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
เรื่องที่ ๓ เทศบาลเมืองสองพี่น้องได้มีหนังสือแจ้งว่าได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จึงได้ส่งสาเนาเทศบัญญัติและสาเนาประกาศมาเพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ
ที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
นายไพบูลย์ ภมรพล ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล ทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกเทศบาลท่านใดขอแก้ไข กระผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง สองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๔ เสียง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 (ด้วยการยกมือ ๑๔ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๓ การพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องแทนตาแหน่งที่ว่าง
นายไพบูลย์ ภมรพล เนื่องจากนายพิรุณ อินทรักษ์ ประธานสภาเทศบาลสองพี่น้อง ได้ขอลาออกจากตาแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จึงต้องมีการเลือกประธานสภา
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา เทศบาลแทนตาแหน่งที่ว่างใหม่ จึงขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบครับ
นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงระเบียบ
เลขานุการสภาเทศบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเลือกประธานสภาเทศบาลดังนี้
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 20 ตรี กาหนดว่า ในกรณีที่ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา 20 ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 กาหนดว่า “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้ รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน” และข้อ 14 กาหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”
นายไพบูลย์ ภมรพล เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านทราบแล้ว ผมจึง
รองประธานสภาเทศบาล ขอดาเนินการในการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ขอให้ท่านสมาชิกเสนอ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ชื่อผู้ที่เห็นสมควรดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องครับ
นางฐานิตา สินพูล ดิฉันนางฐานิตา สินพูล ขอเสนอ นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา เป็นประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
นายไพบูลย์ ภมรพล ขอผู้รับรองด้วยครับ (นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล และนายธนกร ตันติไพจิตร ยกมือ
รองประธานสภาเทศบาล รับรอง) มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเป็น
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อมีผู้เสนอชื่อนายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา เพียงชื่อเดียว ตามระเบียบข้อ 14 ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้เลือกนายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และผมจะรายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลเมือง สองพี่น้องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อแต่งตั้งตามระเบียบต่อไป
มติที่ประชุม มีมติเลือกนายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขออนุมัติการเช่าอาคารและที่ดินเพื่อดาเนินการตามโครงการกาจัดขยะมูลฝอย
นายไพบูลย์ ภมรพล เชิญคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา
นายวิโรจน์ คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาความต้องการและความจาเป็นที่ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อาคารบ้านพัก 7 ห้อง และพื้นที่บ่อบาบัดน้าเสียจานวน 270 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 104 ถนนศรีสาราญ 2 ตาบลสองพี่น้อง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้บริษัทบริหารและอนุรักษ์พลังงาน จากัด โดยนายอภิรัก นวลสกุล เช่าเพื่อดาเนินงานตามโครงการกาจัดขยะมูลฝอยบ่อขยะเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ เทศบาลเมืองสองพี่น้องจะให้เช่าทรัพย์สินอาคารบ้านพัก จานวน 7 ห้อง และที่ดินเพื่อจัดทาบ่อบาบัดน้าเสีย จานวน 270 ตารางเมตร ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 5171 ระวาง 5037 III 0874 เลขที่ดิน 109 หน้าสารวจ 174 ตั้งอยู่เลขที่ 104 ถนนศรีสาราญ 2 ตาบลสองพี่น้อง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริษัทบริหารและอนุรักษ์พลังงาน จากัด โดยนายอภิรัก นวลสกุล โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่า 10 ปี เพื่อให้การดาเนินงานตามโครงการกาจัดขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เหตุผล เนื่องจากเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้รับคาร้องขออนุญาตเช่าทรัพย์สิน อาคารบ้านพัก 7 ห้อง และที่ดินเพื่อจัดทาบ่อบาบัดน้าเสียจานวน 270 ตารางเมตร เพื่อกาจัดขยะของเทศบาลที่นามาทิ้งในบ่อขยะ เพื่อแบ่งเบาภาระในการกาจัดขยะโดย การฝังกลบแบบเดิมของเทศบาล และช่วยบริหารจัดการขจัดขยะแบบระบบหมุนเวียน และให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการคัดแยกขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ แทนการนาไปฝังกลบทั้งหมด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อ 6 กาหนดให้การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติและในกรณีมีความจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้เสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดาเนินการเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องดาเนินการประมูลก็ได้ ประกอบกับระเบียบฯพัสดุ ข้อ 155 กาหนดให้ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล นั้น จึงเรียนเสนอสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เช่าที่ดินและอาคารของเทศบาล มีระยะเวลาการเช่า 10 ปี และพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัทบริหารและอนุรักษ์พนักงาน จากัด ดาเนินการเช่าโดยไม่ใช้วิธีประมูล โดยมีอัตราการเช่า ดังนี้
1. ที่ดินเพื่อจัดทาบ่อบาบัดน้าเสียจานวน ๒๗๐ ตารางเมตร
อัตราการเช่า ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๕ ค่าเช่า ๓,๖๘๐ บาท/ต่อปี
อัตราการเช่า ปีที่ ๖ ถึงปีที่ ๑๐ ค่าเช่า ๔,๒๓๒ บาท/ปี
๒. อาคารบ้านพัก ๗ ห้อง
อัตราการเช่า ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๕ ค่าเช่า ๑,๐๐๐ บาท/เดือน/ห้อง
อัตราการเช่า ปีที่ ๖ ถึงปีที่ ๑๐ ค่าเช่า ๑,๐๓๐ บาท/เดือน/ห้อง
นายไพบูลย์ ภมรพล ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภานั้นมีสมาชิกสภาท่านใด
รองประธานสภาเทศบาล ประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดังกล่าวหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา สภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้บริษัทบริหารและอนุรักษ์พลังงาน จากัด เช่าทรัพย์สินอาคารบ้านพัก 7 ห้อง และที่ดินเพื่อจัดทาบ่อบาบัดน้าเสีย จานวน 270 ตารางเมตร โดยไม่ใช้วิธีการประมูล ระยะเวลาการเช่า 10 ปี และกาหนดอัตราการเช่าตามหลักการและเหตุผลที่คณะผู้บริหารเทศบาลเสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ ๑๔ เสียง)
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้บริษัทบริหารและอนุรักษ์พลังงาน จากัด เช่าทรัพย์สินอาคารบ้านพัก 7 ห้อง และที่ดินเพื่อจัดทาบ่อบาบัดน้าเสีย จานวน 270 ตารางเมตร โดยไม่ใช้วิธีการประมูล ระยะเวลาการเช่า 10 ปี และกาหนดอัตราการเช่าดังนี้
1. ที่ดินเพื่อจัดทาบ่อบาบัดน้าเสียจานวน ๒๗๐ ตารางเมตร
อัตราการเช่า ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๕ ค่าเช่า ๓,๖๘๐ บาท/ปี
อัตราการเช่า ปีที่ ๖ ถึงปีที่ ๑๐ ค่าเช่า ๔,๒๓๒ บาท/ปี
๒. อาคารบ้านพัก ๗ ห้อง
อัตราการเช่า ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๕ ค่าเช่า ๑,๐๐๐ บาท/เดือน/ห้อง
อัตราการเช่า ปีที่ ๖ ถึงปีที่ ๑๐ ค่าเช่า ๑,๐๓๐ บาท/เดือน/ห้อง
(ด้วยการยกมือ ๑4 เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
นายไพบูลย์ ภมรพล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมหรือไม่ (ไม่มี)
รองประธานสภาเทศบาล บัดนี้การประชุมได้ดาเนินการมาครบระเบียบวาระแล้ว กระผมขอขอบคุณสมาชิก
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา สภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
ลงชื่อ สราวุฒิ ประยูรวงศ์ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล/จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสราวุฒิ ประยูรวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
ลงชื่อ อรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาล/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์)
รองปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้แล้ว เมื่อวันที่........18 ตุลาคม 2559.................................
ลงชื่อ ประยงค์ ตะเพียนทอง ประธานกรรมการ
(นายประยงค์ ตะเพียนทอง)
ลงชื่อ สุรีวรรณ ยิ้มย่อง กรรมการ
(นางสุรีวรรณ ยิ้มย่อง)
ลงชื่อ สมเจตน์ แดงสีหยุ่น กรรมการ
(นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น)
ลงชื่อ ยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา กรรมการ
(นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา)
ลงชื่อ พงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช)
ลงชื่อ เกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว)
ลงชื่อ ฐานิตา สินพูล กรรมการ/เลขานุการ
(นางฐานิตา สินพูล)
สภาเทศบาลรับรองเมื่อวันที่.............26 ธันวาคม 2559.........................................
ลงชื่อ ยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
(นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail : info@songpeenongcity.go.th