เทศบาลเมืองสองพี่น้อง [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หรือต้องการร้องทุกข์-ร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.songpeenongcity.go.th และ facebook เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตลอด 24 ชั่วโมง  
บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
    ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี ๒๕๖๓
    แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    เบอร์โทรศัพท์
 
สภาเทศบาล
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ว่าด้วย การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสถาเมศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจไปี ๒๕๕
 
มาตรฐานราคากลาง
    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๒-๐๐๐๗ สายเลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ชุมชประชาร่วมใจ
    มาตรฐานราคากลางประมูลก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(สวนสุขภาพลาดเข็มทอง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ๒๐ จุด
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาบน้ำเลียบถนนราษฎร์อุทิศ จากซอย ๕ ถึงสะพานบางใหญ่ (ชุมชนบางใหญ่)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาคลุมบริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาจากสะพานคลองมะดัน-ร้านเจ้คิด และจากข้างสะพานข้างมณฑปวัดอัมพวัน-สะพานรางโตนด
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณซอยสะแกล้อม (ชุมชนคลองมะดัน
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสำราญ ๑
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนบ่อขยะ (ดอนน้อย)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อ รับ-ส่งนักเรียนอนุบาลศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง-บ่อขยะ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ (หนองอ้ายเนื้อ) ชุมชนบางใหญ่
    มาตรฐานราคากลางประมูลซื้อรถยรต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมาเลขทะเบียน ๘๓-๕๓๓๒ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อรับนักเรียนอนุบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล ๕
    มาตรฐานราคากลางติดตั้งโฟมเคมีรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ๘๓-๒๐๔๐ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนโพธิ์อ้น-คลองมะดัน ซอย๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชลำรางบางน้อย
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนหน้าอำเภอ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
    ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศรีสำราญ ฝั่งการไฟฟ้า จากชุมชนศรีสำราญถึงชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ชุมชนสองพี่น้อง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๓๖
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือกด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างสวนสุขภาพและลานออกกำลังกายหนองวิช
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างยกระดับถนน คสล.เข้าหมู่บ้านบ่อดินทราย ช่วงที่ ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.ปากซอย 19 ชุมชนนานจาง
    มาตรฐานราคากลางโครงการทาสีรั้วรอบสำนักงานเทศบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๒
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบริเวณเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางรถตักหน้า-ขุดหลัง
 
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    คู่มือสำหรับประชาชน
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 
สถานที่ท่องเที่ยว
    ท่องเที่ยวสองพี่น้อง
    แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (๒๕๕๙-๒๕๖๒)
    ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
คำสั่ง/ประกาศ
    คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่นายกเทศมนตรี
    คำสั่งกองวิชาการและแผนงาน เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
    ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก นำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนนวม
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    การเปิดโอกาสให้เกิกการมีส่วนร่วม
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
หมวดทดสอบ
    เมนูย่อย 1
 
เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    อำนาจหน้าที่
    คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
    ประธานชุมชน
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ประวัติเทศบาล
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๓
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๒๕๖๓
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี๒๕๖๑
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน๒๕๖๒
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ๒๕๖๒
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่องมอบอำนาจนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องให้ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    คำสั่งมอบหมายงาน
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
    แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
    สถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    พระราชบัญญัติเทศบาล
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    พระราชบัญญัติในการอำนวยความสะดวกและพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
    การติดตามและประเนินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
    แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)
    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง อัตราค่าจำหน่ายน้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔
 
ส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองวิชาการและแผนงาน
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการประปา
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานทะเบียนราษฎร
    งานเทศกิจ
    โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
    โรงเรียนเทศบาล ๒ (อำนวยวิทย์)
    โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดอัมพวัน)
    โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์อ้น)
    โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดศรีสำราญ)
    โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนา (คณูปถัมภ์)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    สถานธนานุบาล
 
ผลงานการพัฒนา
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ประชาคม
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๔
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แผนยุทศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    แผนดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
บันทึกตำบลสองพี่น้อง
    ประวัติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
    ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
    ชื่อบ้านตำนานถิ่น
    วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถานที่สำคัญทางศาสนา
    ภาพเก่าเล่าอดีต
 
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
 


ผู้ใช้บริการ 1,192,855
วันนี้ 273
เดือนนี้ 758

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ผู้มาประชุม
๑. นายพิรุณ อินทรักษ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๒. นายนันท์ เอี่ยมสอาด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๓. นายชินพงษ์ วรศรีวิศาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๔. นางสุรีวรรณ ยิ้มย่อง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๕. นายพงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๖. นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๗. นายธนกร ตันติไพจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๘. นายศรายุทธ เสาร์แสง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๙. นางฐานิตา สินพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๐. นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๑. นายเกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๒. นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๓. นายประยงค์ ตะเพียนทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๔. นายประวิทย์ ศรีจันทร์อ่อน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๕. นายสุวิวัฒน์ วิภาณุรัตน์สิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๒. นายประเจตน์ เสร็จกิจดี รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๓. นางสาวรัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๔. นายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายไพบูลย์ ภมรพล รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (ลาป่วย)
๒. นายนพดล โกกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (ลาป่วย)
๓. นางสาววัญญ์ชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (ลาป่วย)
เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑. นายณรงค์ ใจเพียร รองปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๒. นางมุทิตา คล้ายพงษ์ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๓. นายสราวุฒิ ประยูรวงศ์ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ผู้เข้ารับฟังการประชุม หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ผู้จัดการสถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น.
นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง คณะผู้บริหารเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ คุณพิรุณ อินทรักษ์ ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องตามระเบียบวาระ ต่อไป
(ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย)
นายพิรุณ อินทรักษ์ สวัสดีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อท่านสมาชิก สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพิรุณ อินทรักษ์ เรื่องที่ ๑ วันนี้นายไพบูลย์ ภมรพล,นางสาววัญญ์ชิสา แดงลมูล และนายนพดล โกกุล
ประธานสภาเทศบาล ขอลาป่วย
เรื่องที่ ๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เทศบาลเมืองสองพี่น้องมีหนังสือที่ สพ ๕๒๑๐๘/๒107 ลงวันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๕8 ส่งประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 จาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน รายละเอียดตามสาเนาเอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้วนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ
เรื่องที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้องประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เทศบาลเมืองสองพี่น้องได้มีหนังสือที่ สพ ๕๒๑๐๘/๒086 ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้องประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และได้ส่งรายงานดังกล่าวให้สภาเทศบาล จานวน 2 เล่ม ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖2) และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒560) จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้รับทราบ
ที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕8
นายพิรุณ อินทรักษ์ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกเทศบาลท่านใดขอแก้ไข กระผมขอมติ ที่ประชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง สองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕8 โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ ๑๔ เสียง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน (ด้วยการยกมือ ๑๔ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕59 และกาหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
นายพิรุณ อินทรักษ์ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล
นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด” และตามมาตรา ๒๔ วรรคสี่กาหนดว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ กาหนดว่า ให้ประธานสภาเทศบาลนาปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ และให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจาปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกาหนดกี่วัน การกาหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด ข้อ ๒๑ วรรคสอง เมื่อสภาเทศบาลมีมติแล้วให้ประธานสภาเทศบาลทาเป็นประกาศของสภาเทศบาล พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาล
นายพิรุณ อินทรักษ์ เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามที่กฎหมายกาหนดกระผมจึงขอปรึกษาที่ประชุมว่า
ประธานสภาเทศบาล 1. สมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕9 ต้องมีสี่สมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใดในแต่ละสมัย และมีกาหนดกี่วัน
2. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕60 จะเริ่มเมื่อใด และมีกาหนดกี่วัน นายธนกร ตันติไพจิตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล นายธนกร ตันติไพจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ขอเสนอดังนี้
๑. การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้กาหนดไว้แล้วให้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕9 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕9 ควรเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕9 เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕9 ควรเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕9 ควรเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕9 เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๕. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒560 ควรเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕60 เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
นายพิรุณ อินทรักษ์ ขอผู้รับรองด้วยครับ (มีผู้รับรองถูกต้อง) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็น
ประธานสภาเทศบาล อย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕9 และกาหนดประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจาปี ๒๕60 ตามที่นายธนกร ตันติไพจิตร เสนอ โปรดยกมือ(ยกมือ ๑๔ เสียง)
มติที่ประชุม กาหนดให้มีสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2559 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕60 ดังนี้
๑. การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้กาหนดไว้แล้วให้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕9 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕9 ควรเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕9 เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕9 ควรเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕9 ควรเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕9 เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๕. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒560 ควรเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕60 เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสาราญ 1 พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.
นายพิรุณ อินทรักษ์ เชิญคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้องมีความจาเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสาราญ1 พร้อมวางท่อระบายน้าคสล.ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 3,878,000บาท โดยจ่ายจากเงินรายได้ 1,195,780 บาทและจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,682,220 บาท ดังนี้
คาชี้แจงเดิม
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสาราญ1 พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับผิวจราจร CONCRETE หนา 0.20 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 495 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,970 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.ขนาด 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. พิกัด 14° 13' 57" N 100 02' 00" E รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 3,878,000 บาท โดยจ่ายจากเงินรายได้ 1,195,780 บาท และจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 2,682,220 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 43
คาชี้แจงที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสาราญ 1 พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับผิวจราจร CONCRETE หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 495 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,970 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.ขนาด 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. พิกัด 14° 13' 57" N 100 02' 00" E รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 3,878,000 บาท โดยจ่ายจากเงินรายได้ 1,195,780 บาท และจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 2,682,220 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 43
เหตุผล
เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสาราญ 1 พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. ซึ่งพิมพ์หน่วยของระดับผิวจราจรผิดจากเดิมหนา 0.20 ซม. เปลี่ยนแปลงเป็นหนา 0.20 เมตร จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 29 กาหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องพิจารณาอนุมัติ
นายพิรุณ อินทรักษ์ ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภานั้นมีสมาชิกสภาท่านใด
ประธานสภาเทศบาล ประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดังกล่าวหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม สภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามหลักการและเหตุผลที่ผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือขึ้น (ยกมือ ๑๔ เสียง)
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด้วยการยกมือ ๑๔ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 32 (พ.ศ. 2559) “สุพรรณบุรีเกมส์”
นายพิรุณ อินทรักษ์ เชิญคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้องมีความจาเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
เมืองสองพี่น้อง ในการจ่ายเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการตามที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ออุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ. 2559) “สุพรรณบุรีเกมส์” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559
หลักการ
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ในการจ่ายเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ. 2559) “สุพรรณบุรีเกมส์” จากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินจานวน 1,337,000 บาท
เหตุผล
ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ. 2559) “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ในการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จังหวัดสุพรรณบุรี มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินการจัดการแข่งขัน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เป็นเงินจานวน 1,337,000 บาท จังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาแล้ว คณะกรรมการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาอุดหนุนงบประมาณโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการอานวยการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แต่การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ และเป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย โดยเทศบาลมิได้ดาเนินการเอง จะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ตามนัยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 และมาตรา 67 ทวิ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายพิรุณ อินทรักษ์ ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภานั้นมีสมาชิกสภาท่านใด
ประธานสภาเทศบาล ประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดังกล่าวหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม สภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสองพี่น้องจ่ายเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ. 2559) “สุพรรณบุรีเกมส์” ให้กับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีตามหลักการ และเหตุผลที่ผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือขึ้น (ยกมือ ๑๔ เสียง)
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสองพี่น้องจ่ายเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ. 2559) “สุพรรณบุรีเกมส์” ให้กับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (ด้วยการยกมือ ๑๔ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
นายพิรุณ อินทรักษ์ ด้วยอาเภอสองพี่น้องได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ 0518/ว393 ลงวันที่ 5
ประธานสภาเทศบาล กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด โดยให้ประธานสภาเทศบาลดาเนินการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน 1 คน และให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังอาเภอภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้อาเภอดาเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล 1 คน และประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน ของอาเภอสองพี่น้อง และแจ้งรายชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีทราบ เพื่อจะได้ดาเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ตามที่ระเบียบกาหนดต่อไป
ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นผู้แทนของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
นายศรายุทธ เสาร์แสง กระผมนายศรายุทธ เสาร์แสง ขอเสนอนายธนกร ตันติไพจิตร เป็นผู้แทนของสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
นายพิรุณ อินทรักษ์ ขอผู้รับรองด้วย (นายพงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช,นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น
ประธานสภาเทศบาล ยกมือรับรอง) มีใครจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีถือว่า นายธนกร ตันติไพจิตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนของสมาชิกสภาเทศบาลเมือง สองพี่น้องและกระผมจะให้ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลทาเรื่องแจ้งอาเภอสองพี่น้อง เพื่อทราบต่อไป
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมหรือไม่ (ไม่มี) บัดนี้การประชุมได้ดาเนินการมาครบระเบียบวาระแล้ว กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.
ลงชื่อ สราวุฒิ ประยูรวงศ์ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล/จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสราวุฒิ ประยูรวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
ลงชื่อ อรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาล/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์)
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ลงชื่อ สราวุฒิ ประยูรวงศ์ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล/จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสราวุฒิ ประยูรวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
ลงชื่อ อรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาล/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์)
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้แล้ว เมื่อวันที่........26 กุมภาพันธ์ 2559.................................
ลงชื่อ ประยงค์ ตะเพียนทอง ประธานกรรมการ
(นายประยงค์ ตะเพียนทอง)
ลงชื่อ สุรีวรรณ ยิ้มย่อง กรรมการ
(นางสุรีวรรณ ยิ้มย่อง)
ลงชื่อ สมเจตน์ แดงสีหยุ่น กรรมการ
(นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น)
ลงชื่อ ยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา กรรมการ
(นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา)
ลงชื่อ พงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช)
ลงชื่อ เกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว)
ลงชื่อ ฐานิตา สินพูล กรรมการ/เลขานุการ
(นางฐานิตา สินพูล)
สภาเทศบาลรับรองเมื่อวันที่.............30 พฤษภาคม 2559.........................................
ลงชื่อ พิรุณ อินทรักษ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
(นายพิรุณ อินทรักษ์)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail : info@songpeenongcity.go.th