เทศบาลเมืองสองพี่น้อง [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง หรือต้องการร้องทุกข์-ร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.songpeenongcity.go.th และ facebook เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตลอด 24 ชั่วโมง  
บริการประชาชน
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
    ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี ๒๕๖๓
    แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    เบอร์โทรศัพท์
 
สภาเทศบาล
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ประกาศสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ว่าด้วย การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสถาเมศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจไปี ๒๕๕
 
มาตรฐานราคากลาง
    ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๒-๐๐๐๗ สายเลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ชุมชประชาร่วมใจ
    มาตรฐานราคากลางประมูลก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(สวนสุขภาพลาดเข็มทอง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ๒๐ จุด
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาบน้ำเลียบถนนราษฎร์อุทิศ จากซอย ๕ ถึงสะพานบางใหญ่ (ชุมชนบางใหญ่)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาคลุมบริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาจากสะพานคลองมะดัน-ร้านเจ้คิด และจากข้างสะพานข้างมณฑปวัดอัมพวัน-สะพานรางโตนด
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณซอยสะแกล้อม (ชุมชนคลองมะดัน
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสำราญ ๑
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนบ่อขยะ (ดอนน้อย)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อ รับ-ส่งนักเรียนอนุบาลศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง-บ่อขยะ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ (หนองอ้ายเนื้อ) ชุมชนบางใหญ่
    มาตรฐานราคากลางประมูลซื้อรถยรต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมาเลขทะเบียน ๘๓-๕๓๓๒ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อรับนักเรียนอนุบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล ๕
    มาตรฐานราคากลางติดตั้งโฟมเคมีรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ๘๓-๒๐๔๐ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนโพธิ์อ้น-คลองมะดัน ซอย๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชลำรางบางน้อย
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนหน้าอำเภอ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
    ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศรีสำราญ ฝั่งการไฟฟ้า จากชุมชนศรีสำราญถึงชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ชุมชนสองพี่น้อง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๓๖
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือกด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างสวนสุขภาพและลานออกกำลังกายหนองวิช
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างยกระดับถนน คสล.เข้าหมู่บ้านบ่อดินทราย ช่วงที่ ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.ปากซอย 19 ชุมชนนานจาง
    มาตรฐานราคากลางโครงการทาสีรั้วรอบสำนักงานเทศบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๒
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบริเวณเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางรถตักหน้า-ขุดหลัง
 
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    คู่มือสำหรับประชาชน
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 
สถานที่ท่องเที่ยว
    ท่องเที่ยวสองพี่น้อง
    แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (๒๕๕๙-๒๕๖๒)
    ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
คำสั่ง/ประกาศ
    คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่นายกเทศมนตรี
    คำสั่งกองวิชาการและแผนงาน เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
    ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก นำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนนวม
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    การเปิดโอกาสให้เกิกการมีส่วนร่วม
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
หมวดทดสอบ
    เมนูย่อย 1
 
เกี่ยวกับเรา
    โครงสร้างการบริหารงาน
    อำนาจหน้าที่
    คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
    ประธานชุมชน
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ประวัติเทศบาล
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๓
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๒๕๖๓
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี๒๕๖๑
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน๒๕๖๒
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ๒๕๖๒
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่องมอบอำนาจนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องให้ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
    คำสั่งมอบหมายงาน
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
    แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
    สถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    พระราชบัญญัติเทศบาล
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    พระราชบัญญัติในการอำนวยความสะดวกและพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
    การติดตามและประเนินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
    แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)
    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐
    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง อัตราค่าจำหน่ายน้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔
 
ส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองวิชาการและแผนงาน
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการประปา
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานทะเบียนราษฎร
    งานเทศกิจ
    โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
    โรงเรียนเทศบาล ๒ (อำนวยวิทย์)
    โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดอัมพวัน)
    โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์อ้น)
    โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดศรีสำราญ)
    โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนา (คณูปถัมภ์)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    สถานธนานุบาล
 
ผลงานการพัฒนา
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ประชาคม
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ๒๕๖๓
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๔
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๒
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
    รายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แผนยุทศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    แผนดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
บันทึกตำบลสองพี่น้อง
    ประวัติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
    ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
    ชื่อบ้านตำนานถิ่น
    วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถานที่สำคัญทางศาสนา
    ภาพเก่าเล่าอดีต
 
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
 


ผู้ใช้บริการ 1,191,273
วันนี้ 319
เดือนนี้ 16,480

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙  

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. 255๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ผู้มาประชุม
๑. นายพิรุณ อินทรักษ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๒. นายไพบูลย์ ภมรพล รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๓. นายนันท์ เอี่ยมสอาด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๔. นายนพดล โกกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๕. นายชินพงษ์ วรศรีวิศาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๖. นายพงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๗. นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๘. นายธนกร ตันติไพจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๙. นายศรายุทธ เสาร์แสง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๐. นางฐานิตา สินพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๑. นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๒. นายเกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๓. นายพงศ์ฤทธิ์ เลิศศิริธนะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๔. นายประยงค์ ตะเพียนทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๕. นายประวิทย์ ศรีจันทร์อ่อน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑๖. นางสาววัญญ์ชิสา แดงลมูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๒. นายประเจตน์ เสร็จกิจดี รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๓. นางสาวรัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๔. นายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
๕. นายไพโรจน์ ศรีรุ่งเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสุวิวัฒน์ วิภาณุรัตน์สิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง(ลาป่วย)
๒. นางสุรีวรรณ ยิ้มย่อง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง(ลาป่วย)
เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๑. นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๒. นางมุทิตา คล้ายพงษ์ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
๓. นายสราวุฒิ ประยูรวงศ์ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ผู้เข้ารับฟังการประชุม หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ผู้จัดการสถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง คณะผู้บริหารเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ คุณพิรุณ อินทรักษ์ ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องตามระเบียบวาระ ต่อไป
(ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย)
นายพิรุณ อินทรักษ์ สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นวัน
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพิรุณ อินทรักษ์ เรื่องที่ ๑ วันนี้นายสุวิวัฒน์ วิภาณุรัตน์สิน และนางสุรีวรรณ ยิ้มย่อง ขอลาป่วย
ประธานสภาเทศบาล เรื่องที่ ๒ ขอแนะนาผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสองพี่น้องคนใหม่ ชื่อนางสาวอานวย ศรีนุ่มชุม รับโอนมาจากสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่องที่ ๓ รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพ
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล รอบที่ 3 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕8
เทศบาลเมืองสองพี่น้องมีหนังสือที่ สพ ๕๒๑๐7/๒58 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ส่งเอกสารรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลการติดตามประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล รอบที่ 3 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕8 โดยจัดส่งให้สภาเทศบาลจานวน 2 เล่ม ประกอบด้วยแบบเทศบาล 1 แบบการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป และแบบเทศบาล 2 แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้รับทราบ
ที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255๙
นายพิรุณ อินทรักษ์ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกเทศบาลท่านใดขอแก้ไข กระผมขอมติ ที่ประชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง สองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255๙ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ ๑๕ เสียง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255๙ (ด้วยการยกมือ ๑๕ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบให้สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องเสนอชื่อคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
นายพิรุณ อินทรักษ์ ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ญัตติขอความเห็นชอบให้สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องเสนอชื่อคณะกรรมการการศึกษา
ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้องมีความจาเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเพื่อให้สภาเทศบาลเสนอขื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
หลักการ ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อให้สภาเทศบาลเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
เหตุผล ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นแผนที่แสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และมีทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา ตามจานวนที่กาหนดไว้ตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๒ ท่าน และคณะกรรรมการที่มาจากหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ จานวน ๑ คน และที่มาจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑ คน ซึ่งต้องให้สภาเทศบาลเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๔ ปี ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบให้สภาเทศบาลได้เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายพิรุณ อินทรักษ์ ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอให้สภาเทศบาลเพื่อให้พิจารณา
ประธานสภาเทศบาล เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้องนั้น แยกเป็น 3 ส่วนได้แก่
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน จานวน 2 คน
2. คณะกรรมการที่มาจากหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 คน
3. คณะกรรมการที่มาจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 คน
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง กระผมนายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เขต ๒ ขอเสนอชื่อดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอเสนอ
๑. นายดิเรก พละเลิศ ข้าราชการครูบานาญ อดีตผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. นายกฤตนัย ปุญญะสิทธิ์ ครูบานาญ อดีตผู้อานวยการสถานศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (พานิชอุทิศ) ตลาดบางลี่
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องขอเสนอนางศศิธร ฤทธิพร พัฒนาการอาเภอสองพี่น้อง
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องขอเสนอนายประเจตน์ เสร็จกิจดี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน อุภัยภาดาวิทยาลัย
นายพิรุณ อินทรักษ์ ขอผู้รับรองด้วยครับ (นายพงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช,นายธนกร ตันติไพจิตร
ประธานสภาเทศบาล ยกมือรับรอง) มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อท่านอื่นหรือจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีและมีการเสนอชื่อครบแล้ว กระผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้บุคคลที่มีรายชื่อตามที่ นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา เสนอนั้น เป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล เมืองสองพี่น้อง โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ ๑๕ เสียง)
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้
๑. นายดิเรก พละเลิศ ข้าราชการครูบานาญ อดีตผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
๒. นายกฤตนัย ปุญญะสิทธิ์ ครูบานาญ อดีตผู้อานวยการสถานศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (พานิชอุทิศ) ตลาดบางลี่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางศศิธร ฤทธิพร พัฒนาการอาเภอสองพี่น้อง เป็นคณะกรรมการที่มาจาก หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
๔. นายประเจตน์ เสร็จกิจดี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการที่มาจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ตามที่นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา เสนอ (ด้วยการยกมือ ๑๕ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2559
นายพิรุณ อินทรักษ์ เชิญคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวัฒนา เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีความจาเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
เมืองสองพี่น้องในการจ่ายเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการตามที่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนาไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย โดยเทศบาลมิได้ดาเนินการเอง
หลักการ ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ในการจ่ายเงินอุดหนุนให้ ที่ทาการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๙
เหตุผล จังหวัดสุพรรณบุรีได้กาหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความสามัคคีในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี การจัดงานดังกล่าวต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมากประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรี มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๑๘/ว ๗๙๘๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้ว แต่การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรม อันเป็นสาธารณะประโยชน์ และเป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย โดยเทศบาลมิได้ดาเนินการเอง จะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ตามนัยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๗ ทวิ
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายพิรุณ อินทรักษ์ ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภานั้นมีสมาชิกสภาท่านใด
ประธานสภาเทศบาล ประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดังกล่าวหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม สภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสองพี่น้องจ่ายเงินอุดหนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจาปี 2559 ให้กับที่ทาการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีจานวน 50,000 บาท ตามหลักการและเหตุผลที่ผู้บริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ ๑๕ เสียง)
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสองพี่น้องจ่ายเงินอุดหนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจาปี 2559 ให้กับที่ทาการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีจานวน 50,000 บาท (ด้วยการยกมือ ๑๕ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
นายพิรุณ อินทรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล
นายภาณุ มิตรสันติสุข เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล กระผมขอเรียนชี้แจงเรื่องน้าประปาในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ผ่านมามีน้าเสียไหลลงเข้ามาทางประตูน้าบางใหญ่เป็นจานวนมาก และได้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ที่ประตูน้าบางสามแล้วว่าจะไม่เปิดประตูให้น้าย้อนเข้ามาทาให้สบายใจ ได้ว่าจะไม่มีน้าเสียย้อนกลับมาถึงตลาดบางลี่ แต่กลางคืนวันเสาร์ทางประตูน้าบางสามได้เปิดประตูให้น้าไหลเข้ามาทาให้น้าเสียที่อยู่บริเวณปากประตูบางใหญ่ไหลย้อนขึ้นมาถึงตลาดบางลี่ทาให้น้าประปาในวันอาทิตย์มีคุณภาพต่ามาก ทางฝ่ายผลิตกองการประปาได้พยายามปรับสารเคมีต่างๆ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงประสานขอความอนุเคราะห์จากฝายยางจระเข้สามพัน อาเภออู่ทอง เปิดประตูส่งน้ามาให้เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. โดยประสานผ่าน ผบ.มทบ. ๑๗ ทาให้ช่วงเช้าวันนี้คุณภาพน้าเริ่มดีขึ้น แต่สามารถเปิดได้แค่ ๑ วัน เว้น ๑ วัน จึงเรียนฝากทางประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล คณะผู้บริหารทราบและได้อธิบายถึงสภาพน้าดิบในคลองสองพี่น้อง ที่เทศบาลนามาผลิตน้าประปาให้กับประชาชนได้เข้าใจ
นายพิรุณ อินทรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล บัดนี้การประชุมได้ดาเนินการมาครบระเบียบวาระแล้ว กระผมขอขอบคุณสมาชิก สภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๙ น.
ลงชื่อ สราวุฒิ ประยูรวงศ์ เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล/จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสราวุฒิ ประยูรวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
ลงชื่อ อรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาล/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์)
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล ทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้แล้ว เมื่อวันที่........3 มิถุนายน 2559.................................
ลงชื่อ ประยงค์ ตะเพียนทอง ประธานกรรมการ
(นายประยงค์ ตะเพียนทอง)
ลงชื่อ สุรีวรรณ ยิ้มย่อง กรรมการ
(นางสุรีวรรณ ยิ้มย่อง)
ลงชื่อ สมเจตน์ แดงสีหยุ่น กรรมการ
(นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น)
ลงชื่อ ยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา กรรมการ
(นายยอดชาย พงษ์พันธุ์จันทรา)
ลงชื่อ พงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ จันทรวัฒนาวณิช)
ลงชื่อ เกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ อุบลแก้ว)
ลงชื่อ ฐานิตา สินพูล กรรมการ/เลขานุการ
(นางฐานิตา สินพูล)
สภาเทศบาลรับรองเมื่อวันที่.............15 สิงหาคม 2559.........................................
ลงชื่อ พิรุณ อินทรักษ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
(นายพิรุณ อินทรักษ์)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail : info@songpeenongcity.go.th