เทศบาลเมืองสองพี่น้อง [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
เทศบาลเมืองสองพี่น้องขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณชั้นล่าง สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และที่ด้านหน้างานทะเบียนราษฎร อาคารหอประชุมเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
    รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
    แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อรับเรื่องร้องเรียน
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    ดาวน์โหลดเอกสารการให้บริการ
    เบอร์โทรศัพท์
 
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
    ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจไปี ๒๕๕
 
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 
    มาตรฐานราคากลางประมูลก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(สวนสุขภาพลาดเข็มทอง)
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาบน้ำเลียบถนนราษฎร์อุทิศ จากซอย ๕ ถึงสะพานบางใหญ่ (ชุมชนบางใหญ่)
    มาตรฐานราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย ๒๐ จุด
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาคลุมบริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาจากสะพานคลองมะดัน-ร้านเจ้คิด และจากข้างสะพานข้างมณฑปวัดอัมพวัน-สะพานรางโตนด
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนเทศบาล ๑ ถึงถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณซอยสะแกล้อม (ชุมชนคลองมะดัน
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสำราญ ๑
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนบ่อขยะ (ดอนน้อย)
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อ รับ-ส่งนักเรียนอนุบาลศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง-บ่อขยะ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ (หนองอ้ายเนื้อ) ชุมชนบางใหญ่
    มาตรฐานราคากลางประมูลซื้อรถยรต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมาเลขทะเบียน ๘๓-๕๓๓๒ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อรับนักเรียนอนุบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล ๕
    มาตรฐานราคากลางติดตั้งโฟมเคมีรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ๘๓-๒๐๔๐ สุพรรณบุรี
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนโพธิ์อ้น-คลองมะดัน ซอย๑
    มาตรฐานราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชลำรางบางน้อย
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนหน้าอำเภอ
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
    ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศรีสำราญ ฝั่งการไฟฟ้า จากชุมชนศรีสำราญถึงชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ชุมชนสองพี่น้อง)
    มาตรฐานราคากลางโครงการซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๓๖
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)
    มาตรฐานราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือกด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
    มาตรฐานราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างสวนสุขภาพและลานออกกำลังกายหนองวิช
    มาตรฐานราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างยกระดับถนน คสล.เข้าหมู่บ้านบ่อดินทราย ช่วงที่ ๓
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.ปากซอย 19 ชุมชนนานจาง
    มาตรฐานราคากลางโครงการทาสีรั้วรอบสำนักงานเทศบาล
    มาตรฐานราคากลางก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาชุมชนรางภาษี
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๒
    มาตรฐานราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔
    มาตรฐานราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารบริเวณเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
    มาตรฐานราคากลางรถตักหน้า-ขุดหลัง
 
    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
    ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 
    ท่องเที่ยวสองพี่น้อง
 
    คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่นายกเทศมนตรี
    คำสั่งกองวิชาการและแผนงาน เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
    ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก นำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
    ประธานชุมชน
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ประวัติเทศบาล
 
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
    คำสั่งมอบหมายงาน
    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๙
    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๙
    ข้มูลรายรับรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙
    สถานะการเงินการคลัง ปี ๒๕๕๙
    รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง อัตราค่าจำหน่ายน้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
    ระเบียบเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๖
    ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖
    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสองพี่น้่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔
 
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองวิชาการและแผนงาน
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการประปา
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานทะเบียนราษฎร
    งานเทศกิจ
    โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
    โรงเรียนเทศบาล ๒ (อำนวยวิทย์)
    โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดอัมพวัน)
    โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์อ้น)
    โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดศรีสำราญ)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    สถานธนานุบาล
 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
    ประวัติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
    ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู
    ชื่อบ้านตำนานถิ่น
    วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถานที่สำคัญทางศาสนา
    ภาพเก่าเล่าอดีต
 
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
    กระทรวงมหาดไทย
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
    กรมการพัฒนาชุมชน
    กรมการปกครอง
    สำนักงาน ก.ถ.
    สำนักงาน ก.พ.
    สำนักงาน กกต.
    สำนักงาน สตง.
    รวมเว็บทุกกระทรวง
    ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ
 


ผู้ใช้บริการ 323,100
วันนี้ 216
เดือนนี้ 6,830

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
อ่านต่อ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กง ๗๕๔๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายกันนกงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(สวนสุขภาพลาดเข็มทอง)
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคารจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. ปากซอย ๑๙ ชุมชนนายจาง
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาจากสะพานคลองมะดัน-ร้านเจ้คิด และจากข้างสะพานข้างมณฑปวัดอัมพวัน-สะพานรางโตนด
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน จากถนนเทศบาล ๑ ถึงบางลี่ขหนองวัลย์เปรียง ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพิ่มเติมจากเดิม ๒๐ จุด
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเลียบถนนราษฎร์อุทิศจากซอย ๕ ถึงสะพานบางใหญ่ (ชุนบางใหญ่)
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณซอยสะแกล้อม (ชุมชนคลองมะดัน)
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนบ่อขยะ (ดอนน้อย)
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถว ๖ ล้อ รับ-ส่งนักเรียนอนุบาลศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและทาสีรั้วรอบสำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้าเงหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและรั้วด้านหน้าโรงเรียนเทศบาล ๕
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายทะเบียน ๘๓-๒๐๔๓
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานจากถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียงถึงบ่อขยะ (ชุมชนปฐมตวงทอง)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเกาะกลางสวนสุขภาพลาดเข็มทอง
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสำราญ ๑ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.พร้อมโครงหลังคาคลุมบริเวณข้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสองพี่น้อง (ชุมชนสองพี่น้อง)
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพททย์ทางเลือกด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๓๖
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ชุมชนสองพี่น้อง)
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถวรับนักเรียนอนุบาล จำนวน ๖ คัน
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ (หนองอ้ายเนื้อ) ชุมชนบางใหญ่
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๓๓๒ สุพรรณบุรี
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งภายในและภายนอกพร้อมปรับปรุงห้องพักชั้นบนและชั้นล่าง
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโีงเรียนเทศบาล ๑
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประมูลจางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนศรีสำราญ ๓ ฝั่งการไฟฟ้าจากชุมชนศรีสำราญ ถึงชุมชนรางภาษี (ชุมชนรางภาษี) ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล ๕
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบริเวณเกาะกลางสวนสาธารณะลาดเข็มทอง
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงวางท่อเมนส่งน้ำประปา สะพานบางใหญ่-อำเภอเก่า
  ประกาศไทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประมูลซื้อรถตักหน้า-ขุดหลังพร้อมหัวขุดเจาะ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศไทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) จำนวน ๓ ชุด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑,๓,๕
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
  ประกาศำทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนหน้าอำเภอ
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูงภายในเขตเทศบาล
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพีน้อง เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) เพื่อมอบให้กับชุมชนอำเภอเก่า ชุมชนนายจาง และชุมชนสองพี่น้อง
  ประกาศไทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์) เพื่อมอบให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์) เพื่อมอบให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๔
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลตามแบบ สน.ศท. อนุบาล ๘ ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาชุมชนรางภาษี
  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน คสล.เข้าหมู่บ้านบ่อดินทราย ช่วงที่ ๓
โครงการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
การปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
 
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
พิธีลงนามเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
 
โครงการอบรมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ อสม.เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมลงนามเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
 
เทศบาลเมืองสองพี่น้องเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันอุทกภัย
 
กำจัดผักตบชวาในคลองสองพี่น้อง เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 
พิธีเปิดห้องสมุด คณูวัฒนา และทำบุญครบรอบ ๙๓ ปี โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดอัมพวัน)
 
การฝึกเพื่อเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
พิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด
 
เทศบาลเมืองสองพี่น้องรับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติจำนวนมาก
 
การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
การประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวการจราจรถนนเทศบาล ๑
 
กิจกรรมดนตรีเพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙
 
การแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
 
โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย
 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙
 
ล้างทำความสะอาดระบบการผลิตน้ำประปา
 
ซ่อมแซมปรับปรุงผิวการจราจร
 
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
 
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙
 
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙
 
ภาพบรรยากาศงานเทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู ครั้งที่ ๘
 
ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
 
โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกหน่วยบริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
กิจกรรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
 
การอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะเป็นพลังงาน
 
คืนความสุขให้กับประชาชน
 
ซ่อมบำรุงท่อเมนส่งน้ำประปา
 
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
 
     
   
     
     
   
     
     
 
 
 
     
 
นายวิโรจน์ คณูวัฒนา
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

     
 
 
     
     
   
     


     
   
     


Download
1
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail : info@songpeenongcity.go.th